STARTUPPER ROKU: WYZWANIE FIRMY TOTAL – [POLSKA]

Mamy zwycięzców! Gratulacje dla zdobywców wyróżnienia „Przedsiębiorcza Kobieta Roku” oraz Wielkich zwycięzców regionalnych! Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wyzwania i tym, którzy przyczynili się do sukcesu naszego konkursu. Odwiedzaj regularnie naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji o kolejnej edycji.

Rules

Klauzula 1: Organizator

Startupper Roku Total” Polska - edycja 2018-2019 jest konkursem organizowanym przez Total Polska spółkę z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-175 Warszawa), przy al. Jana Pawła II 80, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019835 o kapitale zakładowym 56.865.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), (zwaną dalej „Organizatorem”).

Klauzula 2: Konkurs

Startupper Roku Total” Polska - edycja 2018-2019 jest ogólnokrajowym konkursem, którego celem jest zidentyfikowanie, promowanie i wspieranie najlepszych Projektów w zakresie tworzenia lub rozwoju przedsiębiorstw (zwanym dalej „Konkursem”). Total pragnie wspierać Projekty ukierunkowane na rozwój społeczno-gospodarczy Polski.

W Konkursie tym finaliści i wyróżnieni nie są wybierani przypadkowo. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady obowiązujące w odniesieniu do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i wynikających z niego warunków w dowolnym momencie.

Klauzula 3: Warunki uczestnictwa i kryteria kwalifikowalności

3.1 – Kandydat

Do Konkursu może przystąpić, bezpłatnie, każda osoba fizyczna w wieku trzydziestu pięciu (35) lat lub młodsza w dniu zgłoszenia kandydatury, która opracowała Projekt utworzenia przedsiębiorstwa lub zarządza przedsiębiorstwem utworzonym nie później niż dwa (2) lata przed dniem zgłoszenia kandydatury.

Każda osoba, która spełnia te kryteria i zarejestruje się w witrynie internetowej (Klauzula 4) jest uznawana za kandydata przystępującego do Konkursu (zwanego dalej „Kandydatem”).

Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy ani bliscy członkowie rodzin pracowników grupy Total lub osób uznawanych za pracowników grupy Total ze względu na ich przynależność do Jury (5.2) lub pełnienie funkcji Ambasadora Konkursu.

Termin „bliscy członkowie rodziny“ oznacza takich członków rodziny pracownika Total jak jego współmałżonek lub partner/partnerka, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, dziadkowie, wnuki, współmałżonek lub partner/partnerka takich członków rodziny, lub jakakolwiek osoba, z którą pracownik Total jest związany relacjami osobistymi, które mogą wpłynąć na obiektywność decyzji podejmowanych w ramach obowiązków służbowych.

Organizator uważa, że jakakolwiek kandydatura wyżej wymienionych osób jest nieważna.

Grupa Total to grupa, do której należy Organizator oraz każdy podmiot prawny:

 •    który posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów lub papierów wartościowych dających bezpośrednie prawo głosu na zwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy / zwyczajnych zgromadzeniach wspólników Organizatora;
 •    w którym Organizator lub jakikolwiek podmiot z nią powiązany w sposób określony w poprzednim punkcie posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów lub papierów wartościowych dających bezpośrednie prawo głosu na zwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy / zwyczajnych zgromadzeniach wspólników.

W przypadku gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią, uznaje się, że został on upoważniony do wzięcia udziału w Konkursie przez jego rodziców lub osoby sprawujące nad nim władzę rodzicielską lub, w przypadku braku takich osób, przez jego opiekunów prawnych. Osoby sprawujące władzę rodzicielską zobowiązują się zagwarantować zgodność ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

W przypadku gdy kandydat zna członka jury, każdy z nich musi podpisać oświadczenie o poufności i braku zmowy.

Konkurs organizowany jest przez Organizatora w celu wspierania rozwoju lokalnych inicjatyw. W związku z tym Kandydat winien być obywatelem kraju, w którym zgłasza swoją kandydaturę.

3.2 – Projekt

Aby Projekt (zwany dalej „Projektem”) został zakwalifikowany, winien spełniać następujące kryteria:

 •     tematem Projektu winno być utworzenie przedsiębiorstwa, które ma powstać w Polsce, a okres realizacji Projektu nie może być dłuższy niż sześć (6) miesięcy po  wyznaczeniu laureata/laureatów; okres ten może zostać wydłużony według uznania Organizatora ze względu na ograniczenia istniejące w tym kraju,

lub

 •     tematem Projektu winien być rozwój przedsiębiorstwa utworzonego w Polsce nie później niż dwa (2) lata przed dniem zgłoszenia kandydatury. Za datę utworzenia przyjmuje się datę wpisania przedsiębiorstwa do rejestru. 

3.3 – Zobowiązanie Kandydata

Kandydat zobowiązuje się dostarczyć wszystkie wymagane Regulaminem dokumenty,  zaakceptować, wyraźnie i bez zastrzeżeń, wszystkie klauzule niniejszego Regulaminu, a także przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych oraz zobowiązań prawnych mających zastosowanie do Konkursu w kraju, w którym zgłoszono kandydaturę.

Konkurs jest prowadzony niezależnie i jednocześnie w różnych krajach. Kandydat posiadający więcej niż jedno obywatelstwo może brać udział tylko w jednym Konkursie i może zaproponować tylko jeden Projekt. W przypadku gdy dany kandydat przystąpi jednocześnie do więcej niż jednego Konkursu lub zgłosi więcej niż jeden Projekt, Organizator zastrzega sobie prawo do uznania jego kandydatury za nieważną i do unieważnienia uczestnictwa takiego kandydata we wszystkich Konkursach, w których brał udział.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych weryfikacji pod kątem zgodności kandydatury z kryteriami kwalifikowalności projektu. Zgłoszenia oparte na błędnych, niedokładnych, niekompletnych lub fałszywych informacjach nie będą brane pod uwagę, a uczestnictwo w oparciu o takie zgłoszenia będzie automatycznie uznawane za nieważne.

Klauzula 4: Zgłaszanie kandydatur

4.1 Okres zgłaszania kandydatur

Okres zgłaszania kandydatur rozpoczyna się o godzinie 8:00 dnia 9 października 2018 r. i trwa do godziny 08:00 dnia 13 listopada 2018 r. Wszelkie zgłoszenia, które zostaną złożone po upływie ostatecznego terminu – określonej godziny w określonym dniu, zostaną uznane za nieważne i nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem platformy internetowej pod następującym adresem: https://startupper-of-the-year-challenge.total.com (zwanej dalej „Witryną”). W przypadku krajów, w których dostęp do Internetu nie jest powszechny, Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia komputerów do samoobsługi, przy czym takie zapewnienie nie będzie uznawane za przejaw uprzywilejowania osób, które z nich skorzystają. Kandydatury należy zgłaszać w ten sam sposób – za pośrednictwem Witryny; będą one następnie podane temu samemu procesowi selekcji, co pozostałe kandydatury.

4.2 Rejestracja i utworzenie zgłoszenia kandydatury

Aby móc zgłosić kandydaturę, należy zarejestrować się w Witrynie.

W momencie rejestracji Kandydat podaje swoje nazwisko, imię i adres e-mail. Następnie winien zaakceptować Warunki Korzystania z Witryny oraz Kartę Organizatora dotyczącą zarządzania danymi osobowymi i plikami cookie. Umożliwi to automatyczne utworzenie jego konta; potwierdzenie utworzenia konta zostanie przekazane Kandydatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kandydat może w dowolnym momencie wyrejestrować się z Witryny Konkursu w sekcji „Ustawienia” na swoim koncie; potwierdzenie usunięcia konta zostanie przekazane mu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kandydat może również usunąć zgłoszenie swojej kandydatury w sekcji „Uczestnictwo”, klikając przycisk „usuń moją kandydaturę”. W sekcji tej pojawi się komunikat potwierdzający usunięcie zgłoszenia; Kandydat nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej usunięcie.

W celu utworzenia zgłoszenia kandydatury, Kandydat winien wypełnić kwestionariusz z punktacją ważoną oraz przekazać żądane informacje i dokumenty, w tym swój numer telefonu komórkowego. Aby zgłoszenie zostało uwzględnione, należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Jeżeli Kandydat nie będzie dysponował wszystkimi informacjami niezbędnymi do utworzenia zgłoszenia, może wejść do sekcji „Kandydatura” później, aż do ostatecznego terminu zgłaszania kandydatur, aby uzupełnić lub zmienić te informacje.

Kandydat będzie informowany o etapach Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
SMS-em, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do niepowiadamiania SMS-em w krajach, w których takie rozwiązanie nie jest możliwe, bez konieczności uzasadniania przyczyn.

Klauzula 5: Prowadzenie Konkursu

5.1: Weryfikacja kandydatur i głosowanie ogółu społeczeństwa

Publikację krótkiego streszczenia zgłoszeń Kandydatów w Witrynie będzie poprzedzała faza weryfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia podczas tej fazy z procesu selekcji wszelkich zgłoszeń kandydatur, które są niekompletne lub niezgodne z Regulaminem i Kodeksem postępowania grupy Total.

Podczas weryfikacji zostaną uwzględnione również kryteria przystąpienia do Konkursu, określone w niniejszym Regulaminie.

Zgłoszenia kompletne i zgodne z kryteriami kwalifikowalności zostaną następnie publicznie udostępnione w Witrynie w postaci krótkiego opisu przygotowanego przez Kandydata w wybranym przez niego języku i poddane pod głosowanie ogółu społeczeństwa („Udostępnianie za polubienia”). Społeczeństwo może głosować w Witrynie w następujący sposób:

Publiczne głosowanie poprzez „Udostępnianie za polubienia” trwa dwa (2) tygodnie, tj. piętnaście (15) dni. Uzyskany wynik pozwoli Organizatorowi ocenić dojrzałość cyfrową i zainteresowanie
start-upem lub pomysłem ogółu społeczeństwa. Zostanie to wzięte pod uwagę przy ogólnej ocenie kandydatur (por. 5.2).

Warunki „Udostępniania za polubienia”: Kandydat otrzyma od zespołu organizacyjnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, post zawierający link do strony z opisem jego Projektu w module „Udostępnianie za polubienia” witryny Konkursu Organizatora. Kandydat może, jeśli zechce, promować ten post w mediach społecznościowych. Obserwatorzy Kandydata (czyli użytkownicy, którzy subskrybują kanały informacyjne Kandydata dotyczące jego kont w mediach społecznościowych – Facebooku, Twitterze, LinkedIn itp.) lub jakiekolwiek osoby, które chcą go wspierać (zwani dalej „Obserwator” lub „Obbserwatorzy”), muszą kliknąć na link do strony z opisem Projektu (pomysłu lub start-upu) w module „Udostępnianie za polubienia” witryny Konkursu Total Polska, a następnie kliknąć na ikonę „Lubię to“ (lub podobną) w celu oddania głosu na Projekt. Aby móc wspierać dany Projekt, Obserwatorzy winni uprzednio zarejestrować się w witrynie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, podając swoje nazwisko, imię i adres e-mail, a także akceptując Warunki Korzystania z Witryny oraz Kartę Organizatora dotyczącą zarządzania danymi osobowymi i plikami cookie. Obserwator lub odwiedzający może „polubić” maksymalnie 3 Projekty.

Liczba polubień na Projekt w module „Udostępnianie za polubienia” Witryny zostanie przeliczona na punkty; waga tych punktów będzie wynosiła 10% ogólnej liczby punktów za Projekt.

Pod uwagę będą brane tylko głosy oddane za pośrednictwem modułu „Udostępnianie za polubienia” Witryny. Kandydat, jeśli zechce, może dokonać wirtualizacji swojego Projektu, w celu zmaksymalizowania szans na pozyskanie polubień w module Konkursu w Polsce. Organizator wyłącza jednak wszelką odpowiedzialność za sposób, w jaki Kandydat dokonuje prezentacji  swojego Projektu. Ponadto, jeśli Obserwatorzy Kandydata lub inni użytkownicy Internetu „polubią” posty Kandydata wewnętrznie w mediach społecznościowych, a nie w module „Udostępnianie za polubienia” Witryny, Organizator nie będzie mógł dodać tych polubień do ogólnej punktacji ani wyjaśnić ich pochodzenia i w związku z tym nie będą one uwzględniane przy liczeniu polubień w module „Udostępnianie za polubienia” ani w ogólnej punktacji.

5.2: Wybór kandydatur

Generalnie, na wszystkich etapach procesu selekcji, uwzględniana będzie zgodność z wartościami etycznymi Grupy Total. Podobnie, podstawowymi kryteriami umożliwiającymi ocenę możliwości realizacji pomysłu lub start-upu będzie meritum i przejrzystość zgłoszeń kandydatur. Wreszcie, w stosownych przypadkach ze względu na temat pomysłu lub start-upu, jury zwróci szczególną uwagę na aspekty środowiskowe i bezpieczeństwa.

Każde zgłoszenie będzie ocenianie według następujących kryteriów:

1. Wpływ na społeczność/społeczeństwo

Możliwość tworzenia trwałych wartości i przyczyniania się do rozwoju lokalnej społeczności (tworzenie miejsc pracy, zastępowanie importowanych produktów, uczestniczenie w postępie edukacyjnym, poprawa warunków życia lokalnej społeczności itp.). Możliwość wychodzenia naprzeciw potrzebom, które nie są zaspokajane lub są zaspokajane w niewystarczającym zakresie, i reagowania na nie poprzez działania prewencyjne, naprawcze lub kompensacyjne. Wpływ na społeczność/społeczeństwo może dotyczyć określonej grupy mieszkańców lub całego społeczeństwa danego kraju. Wpływ na społeczność/społeczeństwo nie może być określony jedynie w oparciu o opis działań podejmowanych przez podmiot – należy również opisać faktyczną użyteczność, którą można zmierzyć poprzez efekty, zmiany, rezultaty lub skutki, jakie przyniesie dany podmiot i/lub Projekt/pomysł. 

2. Innowacyjność

Innowacyjny charakter, oznaczający zapewnienie nowych i/lub technologicznych rozwiązań (ale nie tylko tych drugich) w celu reagowania na trudności, które społeczność lub społeczeństwo napotyka w danym kraju. Innowacja niekoniecznie oznacza rewolucję; może być ona przyrostowa – wówczas dotyczy usprawniania tego, co już istnieje, lub radykalna – skutkująca generalną przemianą. Innowacyjność może dotyczyć również samego oddziaływania start-upu lub przyszłego start-upu na własny sposób prowadzenia działalności, co może odnosić się do proponowanego sposobu zarządzania, nowych form organizacyjnych itp. 

3. Wykonalność i potencjał rozwojowy

Konkurs ma na celu wspieranie wszystkich form działalności, od pomysłu do start-upu działającego mniej niż dwa lata. Dla Organizatora ważne jest, aby pomysł i start-up mogły się rozwijać. W przypadku pomysłu, bardzo dokładny opis działania, które zostanie podjęte jako pierwsze, ułatwi ocenę wykonalności tego pomysłu i określenie „produktu o minimalnej funkcjonalności” (MVP). W przypadku start-upu działającego mniej niż 2 lata, brany jest pod uwagę potencjał rozwojowy, zdolność start-upu do wejścia w fazę wzrostu, co oznacza zwiększenie rozmiaru start-upu, które będzie obserwowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego wykazu kryteriów w dowolnym momencie; o jego zmianach poinformuje kandydatów poprzez aktualizację Witryny, w odnośnych przypadkach.

5.2.1 Pierwsza faza selekcji zgłoszeń kandydatur

Zgłoszenia będą poddane ogólnej ocenie, w której uwzględniany będzie wynik głosowania społeczeństwa oraz wynik uzyskany automatycznie po wypełnieniu kwestionariusza z punktacją ważoną (4.2).

Kwestionariusz z punktacją ważoną, opracowany przez zespół doradców specjalizujących się w ocenie start-upów, ma na celu obiektywne przypisanie oceny dojrzałości w oparciu o etap rozwoju Projektu i przypisanie oceny w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Niektórym pytaniom, powiązanym z trzema kryteriami oceny opisanymi w punkcie 5.2, będzie przypisana większa waga, aby odpowiedzi na nie miały większy wpływ na wynik.

Ogólna ocena obejmuje zatem:

 •     wynik uzyskany automatycznie po wypełnieniu kwestionariusza z punktacją ważoną (90%),
 •     wynik głosowania społeczeństwa (10%).

5.2.2 Druga faza selekcji zgłoszeń kandydatur (specjaliści w zakresie przedsiębiorczości społecznej)

Sto (100) najlepiej ocenionych zgłoszeń kandydatur, kompletnych i spełniających kryteria kwalifikowalności określone przez Organizatora, Organizator przekaże specjalistom z dziedziny przedsiębiorczości społecznej, do indywidualnej analizy, przy czym jeśli liczbę punktów dającą setne miejsce uzyska więcej niż jedno zgłoszenie, to do indywidualnej oceny zostaną przekazane wszystkie takie zgłoszenia.

Jeśli w okresie zgłaszania kandydatur zostanie złożonych mniej niż sto (100) zgłoszeń, wszystkie kandydatury zostaną przeanalizowane przez rzeczonych specjalistów.

Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia w klasyfikacji Top 100, która będzie opublikowana w Witrynie, wszystkich zgłoszeń o tym samym wyniku, w przypadku gdy liczbę punktów dającą setne miejsce uzyska więcej niż jedno zgłoszenie. Organizator zastrzega sobie prawo do rozdzielenia wyników, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności wynik uzyskany na podstawie kwestionariusza, w przypadku gdy zbyt wiele zgłoszeń uzyska równą liczbę punktów. Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania wszystkich zgłoszeń o tym samym wyniku, w przypadku gdy daną liczbę punktów przyznawanych na podstawie Kwestionariusza uzyska więcej niż jedno zgłoszenie.

Sto (100) Projektów wybranych zgodnie z powyższą zasadą zostanie ocenionych, ponownie na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu z punktacją ważoną, zgodnie z trzema kryteriami oceny opisanymi w pkt 5.2, o następującej wadze:

 1.       Wpływ na społeczność/społeczeństwo: 50% punktacji
 2.       Innowacyjność: 30% punktacji
 3.       Wykonalność i potencjał rozwojowy: 20% punktacji

Uzyskany w ten sposób wynik pozwoli na wyłonienie piętnastu (15) najlepszych Projektów, które następnie zostaną umieszczone na liście finalistów.

Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia w klasyfikacji Top 15, która będzie opublikowana w Witrynie, wszystkich zgłoszeń o tym samym wyniku, w przypadku gdy liczbę punktów dającą 15. miejsce uzyska więcej niż jedno zgłoszenie. Organizator zastrzega sobie prawo do rozdzielenia wyników, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności wynik uzyskany na podstawie kryterium „Wpływ na społeczność/społeczeństwo”, w przypadku gdy zbyt wiele zgłoszeń uzyska równą liczbę punktów.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozdzielenia kandydatów z uwzględnieniem wyniku uzyskanego na podstawie kryterium „Innowacyjność”, w przypadku gdy liczba punktów uzyskana na podstawie kryterium „Wpływ na społeczność/społeczeństwo” będzie taka sama. Jeśli również w tym przypadku liczba punktów będzie taka sama, będzie to oznaczało, że liczba punktów przyznanych na podstawie kryterium „Wykonalność i potencjał rozwojowy” jest także taka sama; Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania wszystkich Projektów w takim przypadku.

5.2.3 Powiadomienie o liście finalistów

Po fazie ustalania finalistów, każdy z nich otrzyma listę finalistów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-em, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do niepowiadamiania
 SMS-em w krajach, w których takie rozwiązanie nie jest możliwe, bez konieczności uzasadniania przyczyn. Lista finalistów będzie również dostępna w Witrynie pod koniec stycznia 2019 r.

Po opublikowaniu wyników, finalistom przysługiwać będzie pięć (5) dni kalendarzowych na formalne potwierdzenie Organizatorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, swojego dalszego udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Kandydata, który nie dotrzyma tego terminu.

Następnie finalistom zostanie przesłany harmonogram, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-em. Harmonogram będzie obejmował dwa spotkania:

 •      spotkanie coachingowe / przygotowanie prezentacji projektu finałowemu jury,
 •      prezentacja projektu finałowemu jury.

Spotkania te odbędą się co najmniej siedem (7) dni kalendarzowych po ogłoszeniu listy finalistów. W zależności od przypadku, ustalone mogą być dwa odrębne terminy tych spotkań. 

5.2.4: Wybór laureatów przez lokalne jury

Podczas finałowej fazy prezentacji, finaliści będą mieli maksymalnie dziesięć (10) minut na przedstawienie projektu jury, np. w formie prezentacji PowerPoint przygotowanej według szablonu określonego przez Organizatora, która może być uzupełniona innymi środkami medialnymi, których lista zostanie przekazana finalistom; po prezentacji nastąpi sesja pytań i odpowiedzi, trwająca maksymalnie dziesięć (10) minut. Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru tylko tych zgłoszeń kandydatur, które uzna za spełniające kryteria wyboru określone w pkt. 5.2.

Wybór dokonywany przez członków jury jest w pełni uznaniowy i nie może być w żaden sposób kwestionowany.

5.2.4.1: Trzech (3) laureatów i przyznawane im nagrody

Wybór dokonywany przez jury – które może, w uzasadnionych przypadkach, wybrać mniej niż trzy (3) Projekty lub nawet w ogóle nie wybrać żadnego Projektu – jest całkowicie uznaniowy i nie może być w żaden sposób kwestionowany.

Każdy z laureatów uzyska indywidualne wsparcie (coaching), które ma pomóc w utworzeniu i/lub rozwijaniu jego przedsiębiorstwa. Zakres i czas trwania wsparcia zostaną dostosowane do etapu rozwoju Projektu oraz limitu określonego przez jury podczas procesu wyboru. Realizacja wsparcia zakończy się przed 31.12.2019 r.

Organizator zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych przypadkach, do zapewnienia coachingu wszystkim finalistom lub przyznania innych nagród finalistom niebędącym laureatami.

Ponadto, Organizator przyzna:

 •      50.000 PLN zdobywcy 1. miejsca,
 •      30.000 PLN zdobywcy 2. miejsca,
 •      20.000 PLN zdobywcy 3. miejsca.

Wyżej wymienione kwoty przeznaczone są wyłącznie i w całości na sfinansowanie procesu przedsiębiorczości, tj.:

 •     dalszego rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – odnośna kwota zostanie wypłacona po zakończeniu indywidualnego wsparcia,

lub

 •    realizacji Projektu poprzez utworzenie przedsiębiorstwa –w tym przypadku określona kwota zostanie wypłacona w dwóch transzach: jedna trzecia (1/3) po zakończeniu wsparcia, a pozostałe dwie trzecie (2/3) po faktycznym utworzeniu przedsiębiorstwa, w ciągu maksymalnie sześciu (6) miesięcy. Organizator zastrzega sobie prawo do niewypłacenia pozostałej części kwoty nagrody, jeśli przedsiębiorstwo nie zostanie ostatecznie utworzone, z jakiegokolwiek powodu. 

Na koniec, Organizator podejmie działania informacyjne, mające na celu promowanie laureata w jego kraju. Takie działania informacyjne mogą przybrać formę publikacji w witrynie internetowej Organizatora lub lokalnej kampanii medialnej. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia poziomu zaangażowania w te działania informacyjne i promowanie zgodnie z dostępnymi zasobami w podmiocie zależnym, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez laureatów.

Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody, ekwiwalent pieniężny lub jakąkolwiek formę waluty, z jakiegokolwiek powodu.

Nagrody są przyznawane konkretnym osobom, są niezbywalne i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek sprzeciwu lub sporu.

Obowiązek zapłacenia należnych danin publiczno-prawnych z tytułu otrzymania nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu

5.2.4.2: Wyróżnienie  „Top Female Entrepreneur” („Przedsiębiorcza Kobieta Roku”)

Podczas finałowej fazy prezentacji, spośród zakwalifikowanych do finału Projektów, Organizator wybiera Projekt, którego co najmniej jednym z autorów jest kobieta, i przyznaje mu wyróżnienie „Top Female Entrepreneur” („Przedsiębiorcza Kobieta Roku”). Wyróżnienie „Top Female Entrepreneur” jest przyznawane niezależnie od nagród za 3 najlepsze miejsca i może być z nimi łączone, przy czym wyróżnienie to nie wiąże się z żadną nagrodą pieniężną od Organizatora. Ma ono na celu zachęcenie kobiet do tworzenia swoich własnych start-upów.

Wyróżnienie to będzie przyznawane w następujący sposób: jeśli Projekty prezentowane przez kobiety znajdą się wśród trzech (3) najlepszych Projektów wybranych przez Jury, „Top Female Entrepreneur”  zostanie przyznane pierwszej z kobiet w klasyfikacji. Jeśli wśród trzech (3) najlepszych Projektów wybranych przez Jury nie będzie Projektu prezentowanego przez kobietę, wyróżnienie „Top Female Entrepreneur” zostanie przyznane jednej z kobiet zakwalifikowanych do finału.

Autorzy Projektu, któremu zostanie przyznane wyróżnienie „Top Female Entrepreneur”, będą mogli korzystać z sieci kontaktów, mentoringu i/lub coachingu. Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia laureatki tego wyróżnienia do Paryża na wydarzenie All-Women Entrepreneurship.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tego wyróżnienia, jeśli żadne ze zgłoszeń przedstawionych przez kobiety nie będzie spełniało kryteriów kwalifikowalności lub jakości określonych w pkt. 5.2.

Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody, ekwiwalent pieniężny lub jakąkolwiek formę waluty, z jakiegokolwiek powodu.

Nagrody są przyznawane konkretnym osobom, są niezbywalne i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek sprzeciwu lub sporu.

5.2.4.3: Wyróżnienie „Start-up na rzecz lepszej energii”

Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania spośród zakwalifikowanych do finału Projektów, podczas finałowej fazy prezentacji, jednego lub więcej Projektów, które bezpośrednio wiążą się z jego działalnością. Wybrane Projekty zostaną wyróżnione tytułem „Startup pour une énergie meilleure” („Start-up na rzecz lepszej energii”), a z ich autorami mogą skontaktować się wewnętrzne zespoły Organizatora, w celu ewentualnego nawiązania współpracy.

To opcjonalne wyróżnienie „Start-up na rzecz lepszej energii” jest przyznawane niezależnie od nagród za 3 najlepsze miejsca i może być z nimi łączone, przy czym wyróżnienie to nie wiąże się z żadną nagrodą pieniężną od Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tego wyróżnienia lub niepodejmowania żadnych działań w celu ewentualnego nawiązania współpracy.

Wybór dokonywany przez Organizatora jest całkowicie uznaniowy i nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek sprzeciwu lub sporu.

5.3: Poinformowanie o końcowym wyniku

Faza ostatecznego wyboru zakończy się najpóźniej w tygodniu zaczynającym się dnia 18 lutego 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie https://startupper-of-the-year-challenge.total.com. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o wynikach z wykorzystaniem dostępnych mu środków (prasa, witryna, kampania medialna). Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS-em,

Oficjalna ceremonia ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się najpóźniej dnia 1 marca 2019 r. i będzie stanowiła zakończenie Konkursu.

Klauzula 6: Dodatkowe wyróżnienie – Laureaci Regionalni

6.1: Wybór Laureatów Regionalnych

Po zakończeniu Konkursów prowadzonych w pięćdziesięciu dziewięciu (59) krajach, co oznacza pięćdziesiąt dziewięć (59) Konkursów, dla każdego regionu powołane zostanie Najwyższe Jury, w celu wskazania łącznie sześciu (6) Laureatów Regionalnych, według następującego podziału, proporcjonalnie do liczby krajów w danej strefie:

 •     1 w strefie europejskiej
 •     1 w strefie Ameryk
 •     1 w strefie Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku
 •     3 w strefie afrykańskiej 

Kandydaci do wyróżnienia „Laureaci Regionalni” zostaną ze wszystkich krajów wybrani automatycznie: regionalnemu Najwyższemu Jury zostaną przedstawieni zdobywcy 1. miejsca (zob. 5.2.4.1) z każdego kraju danej strefy.

Informacje o innych warunkach mogą być umieszczone w Witrynie. Wyniki zostaną ogłoszone przynajmniej w Witrynie, najpóźniej w połowie marca 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o wynikach z wykorzystaniem dostępnych mu środków (prasa, witryna, kampania medialna). Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS-em. Warunki te będą dostępne w Witrynie w momencie rejestracji.

Wyróżnienie „Laureaci Regionalni” jest przyznawane niezależnie od nagrody za 1. miejsce, przy czym wyróżnienie to nie wiąże się z żadną dodatkową nagrodą pieniężną od Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia tych sześciu (6) Laureatów Regionalnych do Paryża na określone wydarzenie i np. skontaktowania ich z paryskimi inkubatorami. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przyznawania tego wyróżnienia, z zachowaniem założenia, że jest ono komplementarne do nagród otrzymanych przez zdobywców 1. miejsca (zob. 5.2.4.1) w poszczególnych krajach i jego przyznanie nie stanowi zasadniczej części Konkursu.

Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody, ekwiwalent pieniężny lub jakąkolwiek formę waluty, z jakiegokolwiek powodu.

Nagrody są przyznawane konkretnym osobom, są niezbywalne i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek sprzeciwu lub sporu.

Klauzula 7: Dane osobowe

7.1: Cel przetwarzania danych

Zgłoszenie do Konkursu wymaga podania danych osobowych Kandydata (nazwiska, imienia, numeru telefonu, adresu e-mail itd.) Informacje te są przeznaczone wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie, zarządzania zgłoszeniami Kandydatów do czasu ewentualnego przyznania nagrody i śledzenia rozwoju kariery zawodowej Kandydatów lub spełnienia obowiązków ustawowych i regulacyjnych w kraju, w którym kandydatura została zgłoszona.

W przypadku przetwarzania tych danych osobowych, na podstawie zgody Kandydata, Organizator pełni rolę administratora danych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku gdy Kandydat nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, ponieważ nie będzie można zidentyfikować jego tożsamości.

7.2: Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych zebranych od Kandydatów, oprócz Organizatora, mogą mieć spółki powiązane. Spółki Powiązane oznaczają spółkę dominującą, Organizatora oraz każdy podmiot prawny:

1) który posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów lub papierów wartościowych dających bezpośrednie prawo głosu na zwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy / zwyczajnych zgromadzeniach wspólników Total Polska;

2) w którym Organizator lub jakikolwiek podmiot z nią powiązany w sposób określony w pkt 1) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów lub papierów wartościowych dających bezpośrednie prawo głosu na zwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy / zwyczajnych zgromadzeniach wspólników.

Dane osobowe mogą być również przekazywane członkom jury, partnerom, konsultantom, usługodawcom i podwykonawcom działającym w imieniu Organizatora, wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych z niniejszym Konkursem.

Organizator może przekazać zgromadzone dane osobowe w przypadku gdy organ sądowy lub administracyjny prawnie do tego upoważniony zażąda przekazania takich informacji zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w kraju, w którym zgłoszono daną kandydaturę.

Do celów hostingu i analizy dane osobowe mogą zostać przesłane do Francji, Irlandii lub jakiegokolwiek innego kraju Unii Europejskiej. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych jest określone przez wiążące reguły korporacyjne („BCR”) zatwierdzone przez europejskie organa nadzoru i wdrożone w grupie, do której należy Organizator. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie przetwarzania danych osobowych na poziomie lokalnym.

7.3 Bezpieczeństwo i poufność danych

Organizator wdraża odpowiednie środki w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, a w szczególności w celu zapobieżenia ich zniekształceniu, zniszczeniu oraz uniemożliwienia dostępu do nich nieupoważnionym osobom trzecim.

7.4: Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania; okres ten nie będzie przekraczał jednego (1) miesiąca w przypadku Kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do finału, i 5 lat w przypadku laureatów Konkursu.

7.5: Prawa Kandydatów

Kandydaci mają prawo dostępu, prawo do sprostowania i usunięcia swoich danych. Kandydaci mogą również żądać ograniczenia przetwarzania danych, które ich dotyczą, i/lub żądać usunięcia tych danych. Kandydaci mają prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie takich danych w dowolnym momencie. Kandydaci mogą otrzymać dane, które ich dotyczą, w formacie możliwym do odczytu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich żądań uznanych za obelżywe. Kandydat może w dowolnym momencie zgłosić roszczenie do organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeżeli Kandydat będzie chciał skorzystać z przysługujących mu praw, powinien wysłać odnośne żądanie, wraz z potwierdzeniem tożsamości, na adres ms.pl-dane_osobowe@total.com.

Klauzula 8: Prawo do udzielania informacji oraz prawo do wykorzystywania wizerunku

Kandydat upoważnia Total Polska i/lub spółki z nią powiązane do wykorzystywania, powielania, przedstawiania i publikowania wszelkich informacji dotyczących Kandydata oraz jego wizerunków w związku z przekazywanymi komunikatami PR i informacjami o Konkursie, we wszystkich rodzajach środków masowego przekazu, we wszystkich krajach, bez możliwości dochodzenia jakiekolwiek praw lub jakiejkolwiek rekompensaty, przez okres pięciu (5) lat od zgłoszenia jego kandydatury.

Powielanie, przedstawianie lub wykorzystanie przez Kandydata bez zgody Organizatora wszystkich lub części elementów dotyczących Konkursu i Grupy Total (zdjęcia, materiały wideo, nazwy, logo, znaki towarowe itp.) jest surowo zabronione.

Klauzula 9: Własność i prawa własności

Kandydat oświadcza, że jest autorem Projektu i posiada do niego wszelkie prawa. Ponadto Kandydat oświadcza, że jego Projekt nie narusza ani nie będzie naruszał praw własności intelektualnej osób trzecich i jest zgodny z wszelkimi przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym zgłosił swoją kandydaturę. Kandydat będzie chronił Organizatora oraz zwolni go z odpowiedzialności i przejmie na siebie skutki wszelkich skarg lub postępowań sądowych wszczętych przez osobę trzecią w związku z naruszeniu jej praw.

Organizator potwierdza, że nie posiada i zobowiązuje się nie rościć żadnych praw własności intelektualnej do Projektów przekazanych mu przez Kandydatów, innych niż te, które są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W związku z tym przyjmuje się, że w początkowym okresie Organizator może, bezpłatnie, wykorzystywać i powielać całość lub część Projektu Kandydata na potrzeby Konkursu, od momentu zgłoszenia jego kandydatury.

Przyjmuje się, że w drugim okresie Organizator może, bezpłatnie, zgodnie z Klauzulą 8, wykorzystywać i powielać całość lub część Projektu Kandydata na potrzeby wszelkich kampanii informacyjnych lub w celu udzielania informacji, we wszystkich rodzajach środków masowego przekazu, we wszystkich krajach, przez okres pięciu (5) lat od daty wyłonienia finalistów, pod warunkiem udzielenia przez odnośnego finalistę uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody.

Klauzula 10: Poufność

10.1Informacje Poufne” w rozumieniu niniejszej klauzuli oznaczają wszelkie informacje w formie materialnej lub niematerialnej o jakimkolwiek charakterze, które zostały lub będą przekazane przez Organizatora Kandydatowi, lub do których Kandydat miał lub będzie miał dostęp w związku z Konkursem, bezpośrednio lub pośrednio, w tym m.in. w formie ustnej, pisemnej na dowolnym nośniku lub poprzez dostarczenie dokumentów papierowych lub elektronicznych. Informacji Poufnych nie stanowią:

(i) informacje, które są lub staną się publicznie dostępne bez naruszenia warunków Regulaminu przez Kandydata, (ii) informacje, które Kandydat posiadał zgodnie z prawem przed ich ujawnieniem przez Organizatora oraz (iii) informacje uzyskane zgodnie z prawem od osoby trzeciej upoważnionej do przekazania lub ujawnienia takich informacji.

Kandydat zobowiązuje się, że w czasie trwania Konkursu oraz przez okres jednego (1) roku po jego zakończeniu nie będzie wykorzystywał Informacji Poufnych w celach innych niż przystąpienie do Konkursu i nie będzie ich nikomu ujawniał w jakikolwiek sposób.

10.2 Organizator zobowiązuje się do nieujawniania informacji, w szczególności dokumentów, przekazanych przez Kandydata przy zgłaszaniu jego kandydatury, z wyjątkiem przypadków przekazywania ich osobom trzecim, które muszą je znać w związku z realizacją Konkursu i będą je wykorzystywały wyłącznie w tym celu.

Od momentu ustalenia listy finalistów, Organizator będzie wyraźnie upoważniony do ujawnienia wszystkich lub części elementów życiorysów finalistów oraz ich Projektów w kampaniach informacyjnych lub w celach informacyjnych, za zastrzeżeniem udzielenia przez odnośnego finalistę wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Klauzula 11: Odpowiedzialność

11.1 Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności i nie można dochodzić jego odpowiedzialności w przypadku gdy nie otrzyma zgłoszeń z przyczyn od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu problemów z połączeniem z internetem lub gdy zgłoszenia dotrą do niego w formacie nieczytelnym lub niemożliwym do przetworzenia. Koszt połączenia ponosi wyłącznie Kandydat.

Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody związane z nagrodami lub przebiegiem Konkursu. Wyniki Konkursu, w tym lista finalistów, nie mogą być przedmiotem żadnego sporu.

Uzgadnia się, że Organizator samodzielnie organizuje Konkurs w Polsce, we własnym imieniu i na własną rzecz. Żadna Spółka Powiązana nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w tym zakresie.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu, przedłużenia go, skrócenia, zmiany lub odwołania go bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, w każdym momencie i bez konieczności uzasadnienia. Organizator nie może zatem zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku zmiany harmonogramu.

Kandydata zachęca się do regularnego sprawdzania treści Regulaminu, odwiedzania Witryny oraz sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej, której adres podał jako adres kontaktowy przy zgłaszaniu kandydatury. Kandydat wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących wszelkich zmian Regulaminu dokonanych przez Organizatora i oświadcza, że nie będzie kwestionował takich zmian.

11.2 Akceptując niniejszy Regulamin, Kandydat jest świadomy ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa komunikacji internetowej, a w szczególności faktu, że techniczna niezawodność przekazywania danych przez Internet jest ograniczona.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby skutecznie chronić dane dotyczące Kandydata oraz aby zapobiec wszelkim incydentom związanym z bezpieczeństwem informacji, które jednakże mogą wystąpić w wyniku wrogich działań osób trzecich.

Kandydaci zobowiązują się nie przekazywać swoich danych do logowania osobom trzecim i przyjmują do wiadomości, że ich obowiązkiem jest przechowywanie ich własnych zgłoszeń lokalnie, na własnych nośnikach danych.

W związku z powyższym, nie można wysuwać wobec Organizatora żadnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności, bez względu na okoliczności.

Klauzula 12: Ustawowe złożenie

Regulamin jest dostępny dla wszystkich online, pod adresem https://startupper-of-the-year-challenge.total.com.

Niniejszy Regulamin został złożony w siedzibie Total Polska, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Na pisemny wniosek do Organizatora, można uzyskać bezpłatnie kopię niniejszego Regulaminu wraz ze zwrotem odnośnej opłaty za list zwykły; wnioski należy kierować do:

Marcin Jastrzębski , Total Polska, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Każdy Kandydat może złożyć tylko jeden wniosek o zwrot kosztów.

Klauzula 13: Etyka, zapewnienie zgodności, przeciwdziałanie korupcji

Organizator pragnie przypomnieć o swoim zobowiązaniu do przestrzegania przepisów, mających na celu zwalczanie przekupstwa, oszustw i naruszeń prawa konkurencji i wymaga, by każdy Kandydat, członek jury, sponsor i specjalista przestrzegał tego samego zobowiązania.

13.1 Każdy Kandydat, członek jury, sponsor i specjalista zobowiązuje się zgłosić potencjalny konflikt interesów, który może wyniknąć z jego uczestnictwa w Konkursie, tj. istnienie jakichkolwiek relacji rodzinnych lub zawodowych, w celu uniknięcia ryzyka kwestionowania danej kandydatury przez innych kandydatów lub osoby trzecie.

13.2 Każdy Kandydat, członek jury, sponsor i specjalista oświadcza, że w odniesieniu do wszystkiego, co dotyczy Konkursu, ani on, ani – zgodnie z jego najlepszą wiedzą – jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu, nie przekazał(a), nie złożył(a) ani nie zaproponował(a) oraz nie przekaże, nie złoży ani nie zaproponuje jakichkolwiek kwot pieniężnych, obietnic lub jakichkolwiek innych korzyści, bezpośrednio lub pośrednio poprzez pośredników, na użytek lub na korzyść jakiejkolwiek osoby, niezależnie od tego, czy taka osoba jest Urzędnikiem Państwowym („Beneficjent”), jeśli przekazanie, złożenie lub zaproponowanie takich kwot pieniężnych, obietnic lub korzyści miało lub może mieć na celu (i) wywarcie wpływu na działanie lub decyzję Beneficjenta; (ii) nakłonienie Beneficjenta do podjęcia lub zaniechania danego działania, z naruszeniem jego obowiązków prawnych; (iii) uzyskanie nienależnej korzyści; lub (iv) nakłonienie Beneficjenta do wykorzystania jego wpływu w celu skłonienia do działania lub wywarcia wpływu na decyzję służb publicznych, jakiegokolwiek organu władzy państwowej lub przedsiębiorstwa państwowego.

Klauzula 14: Przestrzeganie międzynarodowych sankcji gospodarczych

Konkurs winien być przeprowadzany zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i międzynarodowych sankcji gospodarczych mających zastosowanie do kraju, w którym odbywa się Konkurs.

Klauzula 15: Akceptacja Regulaminu

Przystąpienie do Konkursu poprzez złożenie zgłoszenia kandydatury oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości, bez zastrzeżeń.

Klauzula 16: Języki Konkursu

Zgłoszenia Kandydatów, w tym załączniki, winny być w języku polskim.

Prezentacja przed jury winna być prowadzona w języku polskim.

Niespełnienie wymogu dotyczącego języka spowoduje wykluczenie Kandydata z Konkursu.

Klauzula 17: Zasada dowodowa

Dowód jakiegokolwiek działania, w tym akceptacji niniejszego Regulaminu przez Kandydata, faktu lub zaniechania, mogą stanowić programy, dane, pliki, nagrania, operacje i inne elementy o charakterze cyfrowym lub elektronicznym, w formacie cyfrowym lub elektronicznym lub na nośniku cyfrowym lub elektronicznym, utworzone, otrzymane lub zapisane bezpośrednio lub pośrednio przez Organizatora, w tym w jego systemach informatycznych. Kandydat zobowiązuje się nie kwestionować dopuszczalności, ważności ani mocy dowodowej wyżej wymienionych elementów o charakterze, w formacie lub na nośniku cyfrowym lub elektronicznym, powołując się na jakikolwiek przepis prawny. W związku z powyższym rzeczone elementy będą stanowiły dowód i – jeżeli zostaną przedstawione jako dowód w jakichkolwiek postępowaniach sądowych lub innych – będą dopuszczalne, ważne i będą miały taką samą moc dowodową jak jakikolwiek dokument sporządzony, otrzymany lub przechowywany w formie pisemnej, a strony będą mogły się na nie powoływać w taki sam sposób i na takich samych warunkach jak w przypadku dokumentów w formie pisemnej.

Klauzula 18: Skargi

Wszelkie skargi dotyczące stosowania niniejszego Regulaminu lub jego interpretacji należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ms.pl-marketing@total.com

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do nierozpatrywania skarg, które uzna za nieistotne.

Klauzula 19: Niezależność

Rejestracja i zgłoszenie do Konkursu w żaden sposób nie skutkują powstaniem stosunku podległości między Organizatorem a Kandydatem.

Klauzula 20: Nieważność

Nieważność jednej lub więcej klauzul niniejszego Regulaminu, z jakiegokolwiek powodu, nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych Klauzul.

Klauzula 21: Obowiązujące prawo – spory

Tylko polska wersja niniejszego Regulaminu będzie wiążąca i oficjalna, i będzie nadrzędna w stosunku do wszystkich innych przetłumaczonych wersji.

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu z wyłączeniem jego norm kolizyjnych.

Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub Konkursu lub w związku z nimi będą rozstrzygane przed właściwymi sądami, z uwzględnieniem charakteru sporu.