SOUTĚŽ STARTUPER ROKU SPOLEČNOSTI TOTAL – [ČESKÁ REPUBLIKA]

Už známe naše vítěze! Blahopřejeme všem oceněným projektům v kategoriích Nejlepší podnikatelka a Regionálním vítězům. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a kteří nám ji pomohli udělat úspěšnou. Sledujte průběžně naše webové stránky, kde získáte další informace o příští soutěži.

Rules

PRAVIDLA SOUTĚŽE - STARTUPPER ROKU SPOLEČNOSTI TOTAL
-
[Česká republika]- ročník 2018-2019

 

Článek 1: Organizátor
Článek 2: Soutěž
Článek 3: Podmínky pro účast a kritéria způsobilosti
Článek 4: Přihlášení do soutěže
Článek 5: Průběh soutěže
Článek 6: Doplňková kategorie „Hlavních vítězů“
Článek 7: Osobní údaje
Článek 8: Právo na sdělení a právo zobrazení a podobu
Článek 9: Vlastnictví a vlastnická práva
Článek 10: Důvěrnost
Článek 11: Odpovědnost
Článek 12: Statutární dokumentace
Článek 13: Etická pravidla, soulad se zákonem, potírání korupce
Článek 14: Soulad s mezinárodními ekonomickými sankcemi
Článek 15: Přijetí pravidel
Článek 16: Jazyky soutěže
Článek 17: Pravidla dokazování
Článek 18: Nároky
Článek 19: Nezávislost
Článek 20: Neplatnost
Článek 21: Rozhodné právo – spor

Článek 1: Organizátor

Startupper Roku“ Česká republika - 2018-2019 je soutěž, kterou organizuje společnost Total Česká republika, společnost se základním kapitálem ve výši 86 850 000,- Kč, zaregistrovaná pod číslem C 3582 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 (dále jen „Organizátor“).

Článek 2: Soutěž

Startupper Roku společnosti Total“ Česká republika – ročník 2018-2019 je národní soutěž, jejímž cílem identifikovat, podpořit a přivést nejlepší Projekty k realizaci nebo rozvoji podnikání (dále jen „Soutěž“). Cílem této Soutěže je podpora Projektů, které jsou určeny pro socioekonomický rozvoj České republiky.
Tato Soutěž není pouze příležitostí určit finalisty a oceněné osoby. Pravidla definují pravidla platná pro Soutěž (dále jen „Pravidla“). Organizátor si vyhrazuje právo tyto Pravidla a podmínky, které z nich vyplývají, kdykoli pozměnit.

Článek 3: Podmínky pro účast a kritéria způsobilosti

3.1 – Uchazeč

Tato Soutěž je bezplatně otevřena pro každou fyzickou osobu, která je ve věku 35 let nebo mladší ke dni přihlášení do Soutěže, která má Projekt na založení podniku nebo která řídí podnik, který byl založen před méně než dvěma (2) lety.

Každá osoba, která splňuje tato kritéria a která se zaregistruje na webové stránce (Článek 4), se považuje uchazeče v Soutěži (dále jen „Uchazeč“).

Tato Soutěž není určena pro zaměstnancům skupiny Total nebo pro osoby s blízkým rodinným příslušníkem, který je zaměstnancem skupiny Total nebo který je považován za člena Poroty (5.2) nebo za ambasadora Soutěže.

Termín „blízký“ znamená jakýkoliv člen rodiny zaměstnance společnosti Total, jako je manžel nebo partner, jeden z jeho rodičů, děti, bratři nebo sestry, neteři nebo synovci, strýci nebo tety, prarodiče, vnoučata, manžel nebo partner rodinného příslušníka nebo jakékoli osoby, s níž existuje osobní vztah, který by mohl ovlivnit objektivitu profesionálního rozhodnutí.

Organizátor bude považovat každou přihlášku do Soutěže ve výše uvedené situaci za neplatnou.

Skupina Total je skupina, která zahrnuje společnost Total Česká republika a jakoukoliv právnickou osobu:

 •     která má v držení, přímo nebo nepřímo, více než padesát procent (50 %) cenných papírů, které bezprostředně udělují hlasovací práva na řádných valných hromadách společnosti Total Česká republika;
 •     ve které více než padesát procent (50 %) cenných papírů, které bezprostředně udělují hlasovací práva na jejich řádných valných hromadách, je v držení, přímo nebo nepřímo, společností Total Česká republika nebo právnickou osobou, která je k ní přidružená, jak je definováno v bodu výše.

Pokud Uchazeč není plnoletý, bude považován za osobu, která byla oprávněná rodiči nebo osobami, které mají rodičovskou autoritu, nebo zákonným zástupcem, pro účast v Soutěži. Osoba (osoby) s rodičovskou autoritou souhlasí s tím, že zaručí dodržování všech ustanovení těchto Pravidel.

V případě, že uchazeč zná člena poroty, musí každý z nich podepsat přísežné prohlášení o důvěrnosti a neexistence koluze.

Soutěž organizuje společnost Total Česká republika, aby podpořila rozvoj místních iniciativ. V tomto ohledu musí být Uchazeč občanem země, ve které se přihlásil do Soutěže.

Uchazeči, kteří se již zúčastnili prvního ročníku Soutěže „Startupper Roku společnosti Total“ Česká republika – ročníku 2015-2016, se mohou znovu zúčastnit, s výjimkou tří (3) vítězů z každé země, tito vítězové se nemohou znovu přihlásit.

3.2 – Projekt

Aby byl projekt (dále jen „Projekt“) způsobilý pro účast v Soutěži, musí splňovat jedno z následujících kritérií:

 •    musí to být Projekt na založení podniku, který má být založen v České republice a je realizován nejpozději do šesti (6) měsíců od rozhodnutí o vítězi (vítězích); toto období může být dle uvážení Organizátora rozšířeno s ohledem na omezení v této zemi, 

nebo, 

 •    musí to být podnik, který byl založen před méně než dvěma (2) lety v České republice. Datum založení odpovídá datu registrace podniku.

3.3 – Závazek uchazeče

Uchazeč se zavazuje poskytnout veškeré požadované podklady a výslovně a bezvýhradně přijmout všechna ustanovení těchto Pravidel a dodržovat zákony, předpisy a právní povinnosti vztahující se k Soutěži v zemi, ve které se Uchazeč přihlásil do Soutěže.

Tato Soutěž probíhá nezávisle a současně v různých zemích. Uchazeč, který má více než jednu státní příslušnost, se může účastnit pouze jedné Soutěže a může navrhnout pouze jeden Projekt. V případě, že se Uchazeč účastní současně více než jedné Soutěže nebo s více než jedním Projektem, Organizátor si vyhrazuje právo považovat přihlášku do Soutěže za neplatnou a zrušit jeho účast ve všech Soutěžích, kterých se účastní.

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo provést veškerá nezbytná ověření, zda přihlášení do Soutěže splňuje kritéria způsobilosti projektu. Každá registrace založená na chybných, nepřesných, neúplných nebo podvodných informacích nebude brána v úvahu a účast bude automaticky neplatná.

Článek 4: Přihlášení do soutěže

4.1 Termín pro přihlášení

Termín pro přihlášení začíná od 9. října 09:00 GMT+2 do 13. listopadu 2018 8:00 GMT+1. Jakékoliv přihlášení, které je provedeno po uplynutí lhůty ve stanoveném termínu ve stanoveném datu, se považuje za neplatné a nebere se v úvahu.

Přihlášení se provádí prostřednictvím onlinové platformy, která je dostupná na následující adrese: https://startupper-of-the-year-challenge.total.com (dále jen „Webové stránky“). V zemích, kde není přístup k internetu rozšířen, si společnost Total Česká republika vyhrazuje právo poskytovat samoobslužné počítače, aniž by to bylo možné považovat za výhodu pro ty, kdo je používají. Přihlášení budou probíhat stejným způsobem prostřednictvím Webových stránek a budou probíhat podle stejného výběrového procesu jako ostatní přihlášky.

4.2 Registrace a vytvoření souboru uchazeče

Je nutná registrace na Webových stránkách, aby mohlo dojít k přihlášení do Soutěže.

Při registraci Uchazeč uvede své příjmení, jméno a emailovou adresu. Poté musí vyslovit souhlas s Podmínkami používání webových stránek a Prohlášením o osobních údajích a správě soborů cookie společnosti Total Česká republika. Tyto kroky umožní, aby byl účet Uchazeče vytvořen automaticky; o výše uvedeném obdrží potvrzení emailem.

Uchazeč se může kdykoli odhlásit ze Soutěže prostřednictvím Webových stránek v sekci „nastavení“ v jeho účtu; Uchazeč pak obdrží e-mail potvrzující smazání účtu. Uchazeč může také případně smazat soubor s přihlášením prostřednictvím sekce „Účast“ kliknutím na tlačítko „Smazat moji přihlášku“. V této části se zobrazí zpráva, která potvrdí smazání souboru, nebude odeslána e-mailová zpráva s potvrzením výmazu.

K vytvoření souboru s přihláškou musí uchazeč odpovědět na vážený dotazník a poskytnout požadované informace a dokumenty včetně svého mobilního telefonního čísla. Všechna povinná pole musí být vyplněna, aby byl soubor vzat na vědomí. Pokud uchazeč nemá k dispozici veškeré informace k vytvoření souboru, může se znovu připojit do sekce „Přihlášení“, a to do uplynutí lhůty pro přihlášení, dokončit nebo změnit přihlášku.

Uchazeč bude informován o fázích Soutěže e-mailem nebo SMS; Organizátor si vyhrazuje právo nezprovozňovat tuto službu v zemích, kde toto řešení není možné, aniž by bylo nutné odůvodnit důvody, proč tak nemůže učinit.

Článek 5: Průběh soutěže

5.1: Správa přihlášek a hlasování veřejnosti

Fázi správy předchází zveřejnění krátkého shrnutí souborů Uchazečů na Webových stránkách. Během této fáze si Organizátor vyhrazuje právo vyloučit z procesu výběru jakýkoli přihlášený soubor, který je neúplný nebo neslučitelný s Pravidly a Kodexem chování společnosti Total.

Tato správa bude navíc založena na kritériích pro přihlášení do Soutěže uvedených v těchto Pravidlech.

Kompletní soubory, které splňují kritéria způsobilosti, budou poté veřejně přístupné na těchto Webových stránkách a k dispozici pro hlasování veřejností („Podíl za to se mi líbí“) prostřednictvím stručného popisu uvedeného na Webových stránkách a vyplněného Uchazečem v jazyce, který si vybere. Veřejnost může hlasovat na Webových stránkách následujícím způsobem:

Hlasování „Podíl za to se mi líbí“ trvá dva (2) týdny, tj. patnáct (15) dní. Získané skóre umožní Organizátorovi posoudit digitální zralost a zájem veřejnosti o startup nebo nápad. Toto bude zohledněno při celkovém hodnocení přihlášek (viz 5.2).

Podmínky týkající se „Podílu za to se mi líbí“: uchazeči bude zaslán e-mailem zpráva organizačního týmu, která bude obsahovat odkaz na stránku jeho Projektu v modulu „Podíl za to se mi líbí“ na webových stránkách Soutěže společnosti Total Česká republika. Uchazeč může, pokud si přeje, propagovat tento příspěvek na sociálních médiích. Jeho sledující (tj. uživatelé, kteří se přihlásí k odběru nových příspěvků Uchazečů ze sociálních médií (Facebook, Twitter, LinkedIn atd.) nebo jakákoli osoba, která jej chce podpořit, pak musí kliknout na odkaz na stránce Projektu (nápad nebo startup) v modulu „Podíl za to se mi líbí“ na webových stránkách Soutěže společnosti Total Česká republika na ikonu „To se mi líbí“ (nebo podobnou ikonu), aby přidala Projektu hlas. Předtím, než budou mít Sledující možnost podpořit daný Projekt, musí se zaregistrovat na webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních médií a uvést své příjmení, jméno a e-mailovou adresu a přijmout Podmínky používání webových stránek a Prohlášení o osobních údajích a správě soborů cookie společnosti Total Česká republika. Sledující nebo návštěvník může zakliknout „to se mi líbí“ celkem u tří Projektů.

Počet To se mi líbí na Projekt v modulu „Podíl za to se mi líbí“ na Webových stránkách se převede na skóre; toto skóre se tvoří 10 % celkového skóre Projektu.

Použijí se pouze hlasy, které byly obdrženy prostřednictvím modulu „Podíl za to se mi líbí“ na Webových stránkách. Uchazeč může podle potřeby viralizovat svůj Projekt s cílem maximalizovat šance na „To se mi líbí“ v [country] modulu Soutěže. Organizátor však odmítá veškerou odpovědnost za způsob, jakým Uchazeč svůj Projekt viralizuje. Kromě toho, pokud Uchazeč získá od Sledujících nebo jiných uživatelé webu „To se mi líbí“ pro vlastní příspěvky interně v sociálních médiích, a nikoliv v modulu „Podíl za to se mi líbí“ na Webových stránkách, tak Organizátor nebude schopen přidat tyto položky „To se mi líbí“ k celkovému skóre nebo vysvětlit jejich původ, a proto nebudou žádnou hodnotu při kalkulaci „Podílu za to se mi líbí“ nebo celkového skóre.

5.2: Výběr přihlášek

Obecně platí, že ve všech fázích výběrového procesu bude brána v úvahu slučitelnost s etickými hodnotami skupiny Total. Stejně tak podstata a srozumitelnost souboru uchazeče jsou základními kritérii, které umožňují posoudit, zda nápad nebo startup lze realizovat. Pokud to bude relevantní vzhledem k předmětu nápadu nebo startupu, bude porota věnovat zvláštní pozornost aspektům ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Každý soubor bude posouzen podle následujících kritérií:

 1.      Sociální / společenský dopad

Schopnost dlouhodobě vytvářet hodnotu a přispívat k rozvoji místní komunity (tvorba pracovních míst, nahrazení dovozu, účast na vzdělávacím procesu, zlepšení životních podmínek místních obyvatel atd.). Schopnost předvídat potřeby, které jsou nedostatečně splněny, pokud vůbec, a reagovat na ně prostřednictvím preventivních, nápravných nebo kompenzačních misí. Sociální nebo společenské dopady se mohou týkat určité populace lidí nebo společnosti země jako celku. Sociální / společenský dopad nemůže být jediným popisem opatření přijatého subjektem, ale popisem skutečné užitečnosti, která je měřitelná účinky, změnami, výsledky nebo důsledky vytvořenými subjektem a / nebo projektem / nápadem.  

 1.      Inovativnost

Inovativní povaha, tj. nabídka nových a / nebo technologických řešení (ale nikoli pouze druhá z nich), která reagují na obtíže, s nimiž se setkáváme v zemi ze sociálního či společenského hlediska. Inovace nemusí nutně znamenat revoluci, může být přírůstková, což znamená, že zlepšuje to, co již existuje, nebo radikální, což znamená, že dělá celkovou transformaci. Inovativnost se může týkat i samotného způsobu, jakým startup nebo budoucí startup působí na způsobu jednání, tj. navrhované řízení, nové organizační formy atd.

 1.      Proveditelnost a rozvojový potenciál

Soutěž chce spojit všechny struktury od nápadu až ke startupu, které existují po dobu, která je kratší než dva roky. Pro Organizátora je důležité, aby šlo nápad a startup rozvíjet.   V případě nápadu, co nejvíce přesný popis prvního kroku, který má být učiněn, umožní posoudit proveditelnost takového nápad a definovat „minimální životaschopný produkt“. V případě startupu, který existuje po dobu, která je kratší než 2 roky, to je rozvojový potenciál, schopnost startupu vstoupit do fáze růstu, což znamená zvětšení velikosti startupu, což bude dále zjišťováno.

Organizátor si vyhrazuje právo tento seznam kdykoli pozměnit a případně o tom bude informovat uchazeče na základě aktualizace Webových stránek.

5.2.1 První fáze výběru přihlášených souborů

Soubory budou předmětem celkového hodnocení, které zahrnuje hlasy široké veřejnosti a automatické skóre vyplývající z váženého dotazníku (4.2). 

Vážený dotazník, který vyvinul tým poradců, kteří se specializují na hodnocení startupů, má za cíl objektivně přiřadit skóre zralosti, které je založené na vývojové fázi Projektu, a skóre společenské odpovědnosti podniků (SSO). Některé otázky spojené s třemi hodnotícími kritérii, které jsou uvedeny v bodě 5.2, budou vážen zvýhodněným způsobem, aby měly větší význam u skóre.

Celkové skóre tak zahrnuje:

 •     automatické skóre z váženého dotazníku (90 %);
 •     hlasy veřejnosti (10 %).

5.2.2 Druhá fáze výběru přihlášených souborů (odborníci v oblasti sociálního podnikání)

Organizátor bude mít sto (100) nejlepších přihlášených souborů, které jsou kompletní a jsou v souladu s kritérii způsobilosti společnosti Total Česká republika, které profesionálové v oblasti sociálního podnikání individuálně prostudují. Soubory, které mají stejný počet bodů jako stý nejlepší soubor, budou také zahrnuty do souborů, které prozkoumají profesionálové v oblasti sociálního podnikání.

Pokud je v období pro přihlášení do Soutěže podáno méně než sto (100) přihlášek, budou všechny přihlášky prostudovány.

V případě, že existují několik souborů, které jsou na 100. místě, Organizátor si vyhrazuje právo zahrnout tyto soubory se stejným skórem do klasifikace Top 100, která bude uvedena na Webových stránkách. Pokud existuje příliš mnoho souborů se stejným skóre, Organizátor si vyhrazuje právo oddělit skóre tím, že nejprve posoudí skóre za dotazníku. Pokud jsou skóre za Dotazník rovná, Organizátor si vyhrazuje právo vybrat všechny soubory, které mají stejné skóre.

Sto (100) Projektů vybraných s použitím výše uvedeného principu obdrží skóre opět na základě odpovědí uvedených ve váženému dotazníku a podle tří bodovacích kritérií popsaných v bodě 5.2 s následujícím vážením:

 1.      Sociálně / společenský dopad: 50 % skóre;
 2.      Inovativnost: 30 % skóre;
 3.      Proveditelnost a rozvojový potenciál: 20 % skóre.

Takto získané skóre umožní výběr patnácti (15) Projektů, které budou následně zařazeny do užšího výběru.

V případě stejného skóre na 15. místě si Organizátor vyhrazuje právo zahrnout tyto kandidáty se stejným hodnocením do Top 15, které budou uvedeny na Webových stránkách. Pokud existuje příliš mnoho souborů se stejným skóre, Organizátor si vyhrazuje právo oddělit skóre tím, že nejprve posoudí skóre uvedené v kritériu Sociální a společenské dopady. 

Pokud jsou skóre u kritéria Sociální a společenský dopad stejná, Organizátor si vyhrazuje právo rozdělit uchazeče tím, že vezme v úvahu skóre z kritéria Inovace. Pokud je toto druhé skóre stejné pro vázaná skóre a třetí skóre kritéria Potenciál a proveditelnost projektu je také stejné, Organizátor si vyhrazuje právo vybrat všechny projekty. 

5.2.3 Oznámení o užším výběru

V návaznosti na tuto fázi výběru bude seznam finalistů oznámen e-mailem nebo SMS každému z nich; Organizátor si vyhrazuje právo nevyužít druhou službu v zemích, kde toto řešení není možné, aniž by bylo nutné odůvodnit důvody, proč to nemůže udělat. Seznam finalistů bude k dispozici na Webových stránkách také na konci ledna 2019.

Po zveřejnění výsledků mají finalisté pět (5) kalendářních dnů, aby formálně potvrdili e-mailem Organizátorovi, že i nadále platí jejich přihláška pro pokračování v Soutěži. V opačném případě si Organizátor vyhrazuje právo diskvalifikovat každého Uchazeče, který tak neučiní.

Finalistům je poté sdělena časový harmonogram prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Budou naplánovány dvě schůzky:

 •     schůzka pro coaching/příprava prezentace projektu pro konečnou porotu,
 •     prezentace projektu konečné porotě.

Tyto schůzky se uskuteční nejméně sedm (7) kalendářních dnů po oznámení výsledků užšího výběru. V závislosti na situaci mohou být dvě samostatná schůzky v různých termínech.

5.2.4: Výběr vítězů místní porotou

V závěrečné fázi budou finalisté vyzváni, aby provedli maximálně deseti (10) minutovou prezentaci před porotou, která může zahrnovat power pointovou prezentaci podle šablony definované Organizátorem a která může obsahovat jiná média, jejichž seznam bude oznámen finalistům; po této prezentaci budou následovat dotazy porotců, a to nejdéle po dobu deseti (10) minut. Porota si vyhrazuje právo nakonec vybrat pouze takové přihlášené soubory, které považuje za vhodné na základě výběrových kritérií definovaných v odstavci 5.2.

Volba členů poroty je zcela diskreční a nemůže být jakýmkoli způsobem zpochybněna.

5.2.4.1: Tři (3) vítězové a jejich ceny

Volba poroty, která může případně zvolit méně než tři (3) Projekty nebo žádný Projekt, je zcela diskreční a nemůže být jakýmkoli způsobem zpochybněna.

Každý vítěz bude mít prospěch z osobní asistence (coachingu), který mu pomáhá vytvářet anebo rozvíjet jeho podnik. Obsah a doba trvání této asistence bude upravena podle fáze, ve které se Projekt nachází, a v rámci limitu osm (8) hodin ve spolupráci s českým akcelerátorem StartUp Yard, které porota identifikovala během procesu výběru. Tato asistence skončí 30. 6. 2019.

Organizátor si vyhrazuje právo výjimečně poskytnout coaching všem finalistům a bez toho, aby udělovali finalistům, kteří nejsou vítězové, právo na přístup k ostatním cenám.

Organizátor navíc také uhradí:

 •     V CZK ekvivalent rovnající se 12500 EUR vítězi č. 1,
 •     V CZK ekvivalent rovnající se 7500 EUR vítězi č. 2,
 •     V CZK ekvivalent rovnající se 5000 EUR vítězi č. 3.

Tento rozpočet je určen výlučně a v plném rozsahu k financování podnikatelského procesu, tj.:

 •     pokračování v rozvoji stávajícího podniku, které bude zaplaceno po dokončení personalizované asistence, 

nebo, 

 •     realizace Projektu vytvořením podniku a v tomto konkrétním případě je rozpočet rozdělen do dvou plateb: jedna třetina (1/3) při dokončení asistence a zbývající dvě třetiny (2/3) při skutečném založení podniku v maximální lhůtě šesti (6) měsíců. Pokud není společnost nakonec založena z jakéhokoli důvodu, Organizátor si vyhrazuje právo nevyplatit zbytek ceny.

Organizátor bude pokračovat v komunikaci s cílem zajistit zviditelnění vítěze v jeho zemi. Tato komunikace může mít podobu představení na webových stránkách společnosti Total Česká republika nebo lokální mediální kampaně. Organizátor si vyhrazuje právo stanovit úroveň závazku pro tuto komunikaci a zviditelnění podle dostupných zdrojů v dceřiné společnosti bez jakýchkoliv nároků ze strany vítězů.

Ceny se nemohou směněny za jiné ceny, jejich peněžní hodnotu nebo jakoukoli formu měny z jakéhokoli důvodu.

Ceny jsou osobní, nepřevoditelné a nemohou tvořit základ jakéhokoliv námitky nebo sporu.

5.2.4.2: Kategorie „Volba žen“

Během závěrečné fáze Organizátor určí Projekt mezi finalisty, u nichž je alespoň jedním ze zakladatelů žena a zahrne ji do kategorie („Volba žen“). Tato kategorie je nezávislá na statutu vítěze, ačkoli může být s ním spojena, a nebude předmětem jakékoli finanční ceny ze strany Organizátora. Je určena k motivaci žen zakládat startupy.

Tato kategorie bude udělena následujícím způsobem: Pokud Projekty, které představí žena, patří mezi tři nejlepší projekty vybrané porotou, bude udělena titul „Volba žen“ udělen první ženě v klasifikaci. Pokud ženy nepředloží žádný Projekt, který by byl mezi třemi (3) nejlepšími Projekty vybranými porotou, udělí porota titul „Volba žen“ jednomu z finalistů, který nevyhrál.

Projekt s označením „Volba žen“ může získat benefit z networkingu, mentoringu anebo coachingu. Organizátor si vyhrazuje možnost přivést tohoto vítěze do Paříže na akci „Vše pro ženy“.

Organizátor si vyhrazuje právo neudělit tento titul, pokud žádný soubor, který předloží ženy, nesplňuje kritéria způsobilosti nebo kvality definovaná v bodě 5.2.

Ceny se nemohou směněny za jiné ceny, jejich peněžní hodnotu nebo jakoukoli formu měny z jakéhokoli důvodu.

Ceny jsou osobní, nepřevoditelné a nemohou tvořit základ jakéhokoliv námitky nebo sporu.

5.2.4.3: Kategorie „Startup pro lepší energii

Během závěrečné fáze si Organizátor vyhrazuje možnost určit mezi finalisty jeden nebo více Projektů, které se přímo týkají jeho činnosti. Tito finalisté získají titul „Startup pro lepší energii“ a mohou být kontaktováni interními týmy Organizátora za účelem založení potenciálních partnerství.

Tento volitelný titul „Startup pro lepší energii“ je nezávislý na postavení vítěze, i když může být s ním spojen, a nebude předmětem žádného finančního ocenění ze strany Organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo nezaložit tuto kategorii ani neupravovat výměny s ohledem na potenciální partnerství.

Rozhodnutí Organizátora je zcela v jeho diskreci a nemůže být základem jakékoli námitky nebo sporu.

5.3: Sdělení konečného výsledku

Konečná fáze výběru končí nejpozději v týdnu od 18. února 2019. Výsledky budou ohlášeny alespoň na Webových stránkách. Organizátor si vyhrazuje právo komunikovat prostřednictvím prostředků, které má k dispozici (tisk, Webové stránky, mediální kampaň). Vítězové budou informováni individuálně emailem anebo SMS; Organizátor si vyhrazuje právo neuplatňovat druhou službu v zemích, kde toto řešení není možné, aniž by bylo nutné odůvodnit důvody, proč to nemůže udělat.

Oficiální ceremoniál, na kterém budou oznámeny výsledky a předání cen se uskuteční nejpozději 1. března 2019 a tím dojde k ukončení Soutěže.

Článek 6: Doplňková kategorie „Hlavních vítězů“

6.1: Výběr regionálních hlavních vítězů

Na konci Soutěží, které se odehrávaly v padesáti devíti (59) zemích, což znamená padesát devět (59) Soutěží, bude zřízena Velká komise pro jednotlivé regiony, aby bylo možné určit následujících šest (6) regionálních Hlavních vítězů, rozdělených rovnoměrně podle počtu zemí v jednotlivé oblasti:

 •       1 pro zónu Europy
 •       1 pro zónu Ameriky
 •       1 pro zónu Střední východ, zónu Asijsko-pacifickou
 •       3 pro zónu Afriky

Uchazeči o regionální Kategorii hlavních vítězů budou automaticky vybráni pro každou zemi: vítěz č. 1 (viz 5.2.4.1) z každé země bude představen regionální Velké porotě.

Na Webových stránkách mohou být sděleny další termíny. Výsledky budou oznámeny na Webových stránkách minimálně v polovině března 2019. Organizátor si vyhrazuje právo komunikovat prostřednictvím prostředků, které má k dispozici (tisk, webové stránky, mediální kampaň). Vítězové budou informováni individuálně emailem anebo SMS zprávou. Tyto podmínky budou k dispozici na webových stránkách v době registrace.

Tato Kategorie „regionální hlavní vítězové“ je nezávislá k postavení vítěze a nebude se na ní vztahovat dodatečná finanční cena Organizátora.

Organizátor si vyhrazuje možnost přivést těchto šest (6) regionálních Hlavních vítězů do Paříže na akci a zkontaktovat je s pařížskými inkubátory. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této ceny za předpokladu, že je doplňkovou k ceně, kterou získá vítěz č. 1 (viz 5.2.4.1) pro každou zemi, a že to není hlavní část Soutěže.

Tuto cenu nelze vyměnit za jiné ceny, jejich peněžní hodnotu nebo jakoukoliv měnu, a to z jakéhokoliv důvodu.

Ceny jsou osobní, nepřevoditelné a nemohou být základem jakékoliv námitky nebo sporu.

Článek 7: Osobní údaje

7.1: Účel zpracování

Přihlášení do Soutěže vyžaduje sdělení osobních údajů Uchazeče (příjmení, jména, telefonního čísla, emailové adresy atd.). Tyto informace jsou určeny výhradně pro účely přihlášení do Soutěže, správy souborů Uchazeče až do okamžiku udělení ceny a následně během dalšího rozvoje profesionální kariéry Uchazeče, nebo ke splnění statutárních nebo regulatorních povinností v zemi, ve které se Uchazeč přihlásil do Soutěže.

Organizátor je správce v souvislosti se zpracováním těchto osobních údajů, které je založeno na souhlasu Uchazeče.

Zpracování osobních údajů provádí Organizátor v souladu s obecným nařízením evropské unie o ochraně osobních údajů. Pokud Uchazeč odmítne zpracování jeho osobních údajů, nebude se moci zúčastnit Soutěže, protože nelze provést jeho identifikaci.

7.2: Příjemci osobních údajů

Kromě Organizátora mohou být osobní údaje shromážděné od Uchazečů sděleny přidruženým společnostem. Přidružené společnosti znamená mateřská společnost, Total Česká republika, a jakákoliv právnická osoba:

1/ která má v držení, přímo nebo nepřímo, více než padesát procent (50 %) cenných papírů, které bezprostředně udělují hlasovací práva na řádných valných hromadách společnosti Total Česká republika;

2/ ve které více než padesát procent (50 %) cenných papírů, které bezprostředně udělují hlasovací práva na jejich řádných valných hromadách, je v držení, přímo nebo nepřímo, společností Total Česká republika nebo právnickou osobou, která je k ní přidružená, jak je definováno v bodu 1/ výše.

Osobní údaje mohou být také sděleny členům komise, partnerům, konzultantům, poskytovatelům služeb a subdodavatelům, kteří jednají jménem Organizátora, a to výhradně k plnění svých povinností v kontextu této Soutěže.

Organizátor může předat shromážděné osobní údaje v případě, že obdrží požadavek od justičního orgánu nebo správního orgánu, které jsou ze zákona oprávněné k vyhledávání sdělení takových informací v souladu s platnými statutárními předpisy v zemi, ve které se Uchazeč přihlásil do Soutěže.

Pro účely pořádání a analýz mohou být osobní údaje předány do Francie, Irska nebo jiné země v rámci Evropské unie. Mezinárodní převody osobních údajů podléhají rámci Závazných podnikových pravidel (dále jen „ZPP“), které schválily Evropské orgány dohledu a byly zavedeny ve skupině, ke které patří Organizátor. Organizátor se zavazuje dodržovat předpisy, které se vztahují na zpracování osobních údajů na lokální úrovni.

7.3 Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů

Organizátor implementuje příslušná opatření k zachování bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, zejména k zamezení jejich deformace, poškození, nebo přístupu k těmto osobním údajům ze strany neoprávněných třetích stran.

7.4: Trvání uložení osobních údajů

Organizátor bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro účely zpracování, a nepřekročí období jednoho (1) měsíce v souvislosti s Uchazeči z užšího výběru a dvou (2) let v souvislosti s vítězi Soutěže.

7.5: Práva uchazečů

Uchazeči mají právo na přístup, opravu a výmaz jejich osobních údajů. Uchazeči mohou také požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se jich týkají, anebo požádat výmaz takových údajů. Uchazeči mají právo kdykoliv odvolat jejich souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů. Uchazečům mohou být odeslány údaje, které se jich týkají, a to v čitelném formátu. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv žádost, která bude považována za zneužívající. Uchazeč může kdykoliv vznést nárok před dozorovým úřadem, který má pravomoc ve věcech ochrany osobních údajů.

Pokud má Uchazeč v úmyslu vykonávat svoje práva, pošle žádost, a to společně s dokladem identity na Pobřežní 620/3, IBC - budova C, 186 00 Praha 8 – Karlín Česká Republika.

Článek 8: Právo na sdělení a právo zobrazení a podobu

Uchazeč opravňuje společnost Total Česká republika anebo její Přidružené společnosti k užití, reprodukci, představení a uveřejnění jakýchkoliv informací a vyobrazení, které se týkají Uchazeče v kontextu PR komunikace a informací o Soutěži, ve všech typech médií, ve všech zemích, bez toho aniž by mohl vznést nárok na jakékoliv právo nebo náhradu, a to po dobu pěti (5) let od přihlášení do Soutěže.

Reprodukce, představení nebo využití veškerých nebo části náležitostí ze strany Uchazeče bez oprávnění Organizátora (fotografie, videa, jména, loga, obchodní známky atd.) ohledně Soutěže a Skupiny Total je přísně zakázáno.

Článek 9: Vlastnictví a vlastnická práva

Uchazeč osvědčuje, že je autorem Projektu a že má veškerá práva, která k němu patří. Uchazeč dále osvědčuje, že jeho Projekt neporušuje a nebude porušovat práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany a že je v souladu s veškerými platnými zákony země, ve které se přihlásil do Soutěže. Uchazeč Organizátora ochrání, odškodní a zbaví odpovědnosti v souvislosti s důsledky jakékoliv stížnosti nebo řízení, které zahájí třetí strana v důsledku porušení práv takové třetí strany.

Organizátor bere na vědomí a zavazuje se, že nemá žádná práva duševního vlastnictví Projektu ani nevznese nárok na taková práva Projektu, který mu předložili Uchazeči, s výjimkou těch, která jsou nezbytné nutná pro konání Soutěže. Proto se připouští, že během počátečního období Organizátor může bezplatně používat a reprodukovat celý Projekt Uchazeče nebo jeho část pro potřeby Soutěže v době přihlášení do Soutěže.

Připouští se, že během druhého období může Organizátor bezplatně v souladu s Článkem 8 používat a reprodukovat celý Projekt Uchazeče nebo jeho část pro jakoukoliv komunikaci kampaně nebo informování ve všech typech médií, ve všech zemích, po dobu pěti (5) let ode dne, kdy jsou vyhlášeni finalisté, s výjimkou kdy k tomu finalista neudělí předchozí, výslovný a písemný souhlas.

Článek 10: Důvěrnost

10.1Důvěrné informace“ ve významu tohoto článku znamená veškeré hmotné nebo nehmotné informace jakéhokoliv charakteru, který byly nebo budou sděleny Organizátorem Uchazeči, nebo ke kterým měl nebo bude mít Uchazeč přístup v rámci Soutěže, přímo nebo nepřímo, včetně, bez omezení na ústní, písemné uvedené na jakémkoliv médiu, dodané v dokumentech v papírové nebo elektronické podobě. Následující informace nezakládají Důvěrné informace:

(i) informace, které jsou v současnosti dostupné nebo se stanou dostupnými pro veřejnost bez porušení podmínek Pravidel ze strany Uchazeče, (ii) informace, které jsou zákonně drženy Uchazečem před jejich zveřejněním ze strany Organizátora a (iii) informace, které jsou platně získány od třetí strany, která je oprávněna k převodu nebo zveřejnění takových informací.

Uchazeč se zavazuje, že po dobu trvání Soutěže a v období jednoho (1) roku od skončení Soutěže nebude používat Důvěrné informace pro účely, které jsou odlišné od účasti v Soutěži a žádným způsobem je nesdělit žádné osobě.

10.2 Organizátor se zavazuje nezveřejnit tyto informace, zejména dokumenty předané Uchazečem při přihlášení, s výjimkou jejich předání třetím stranám, které je musí znát pro účely Soutěže.

V souvislosti s užším výběrem finalistů je Organizátor výslovně oprávněn zveřejnit veškeré nebo část náležitostí životopisů finalistů a Projektů v komunikačních kampaních nebo pro účely poskytnutí informací, s výjimkou kdy k tomu finalista neudělí předchozí, výslovný a písemný souhlas

Článek 11: Odpovědnost

11.1 Organizátor nenese žádnou odpovědnost a nemůže být vůči němu vznesen nárok na jeho odpovědnost, pokud neobdrží informace z důvodů, které mu nelze přičíst, zejména z důvodu obtíží s připojením k internetu, nebo pokud je obdrží ve formátu, který je nečitelný, nebo který nelze zpracovat. Náklady na připojení ponese výlučně Uchazeč.

Organizátor také není odpovědný za žádnou přímou nebo nepřímou ztrátu nebo škodu související s cenami nebo pořádáním Soutěže. Výsledky Soutěže, včetně užšího výběru finalistů, nelze použít jako základ pro jakýkoliv spor.

Má se za to, že Organizátor sám organizuje Soutěž v České republice svým vlastním jménem a ve svůj prospěch. Žádná Přidružená společnost v tomto ohledu nenese odpovědnost.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli a bez nutnosti jakéhokoliv odůvodnění přerušit Soutěž, prodloužit její trvání, zkrátit ji, změnit nebo zrušit, aniž by v důsledku toho nesl jakoukoliv odpovědnost. Organizátor proto nenese odpovědnost v případě změny harmonogramu.

Uchazeč je vyzván, aby pravidelně konzultoval Pravidla, Webové stránky a emailovou adresu, kterou poskytl jako kontaktní údaj při přihlášení do Soutěže. Uchazeč se výslovně vzdává jakéhokoliv nároku nebo stížnosti týkající se jakýchkoli změn Pravidel provedených Organizátorem.

11.2 Přijetím těchto Pravidel je Uchazeč obeznámen s omezeními internetu z hlediska bezpečnosti, zejména s tím, že přenos dat přes internet má pouze omezenou technickou spolehlivost.

Organizátor vynaloží veškeré úsilí na účinnou ochranu údajů týkajících se Uchazeče a zabránil bezpečnostním incidentům, které by mohly vzniknout z důvodu zlovolných třetích stran.

Uchazeči se zavazují, že nebudou sdělovat své přihlašovací údaje třetím stranám a berou na vědomí, že je jejich povinností uchovávat své vlastní soubory na svých vlastních paměťových médiích.

V tomto ohledu nelze za žádných okolností uplatnit nárok na odpovědnost Organizátora.

Článek 12: Statutární dokumentace

Pravidla jsou volně k dispozici prostřednictvím následujícího linku https://startupper-of-the-year-challenge.total.com.

Tato Pravidla jsou u TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 620/3, IBC - budova C, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika.

Kopii těchto Pravidel si můžete bezplatně vyžádat za příslušnou cenu poštovného druhé třídy, a to na základě písemné žádosti podané u Organizátor:

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 620/3, IBC - budova C, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika.

Jedna žádost za úhradu bude akceptována na jednoho Uchazeče.

Článek 13: Etická pravidla, soulad se zákonem, potírání korupce

Organizátor tímto připomíná svůj závazek dodržovat pravidla boje proti úplatkářství, podvodům a porušování zákona o hospodářské soutěži a očekává, že každý Uchazeč, člen poroty, sponzor a profesionál bude dodržovat tento závazek.

13.1 Každý Uchazeč, člen poroty, sponzor a profesionál se zavazuje, že uvede jakýkoli potenciální střet zájmů, který může vzniknout jeho účastí v Soutěži, tj. existenci jakýchkoli rodinných nebo profesních vazeb, aby se předešlo riziku jakékoli spory ohledně přihlášení do Soutěže jiných uchazečů nebo třetích stran.

13.2 Každý Účastník, člen poroty, sponzor a profesionál osvědčuje, že za všechno, co se týká této Soutěže, podle svého nejlepšího vědomí, nezískal nebo neposkytl a neposkytne platbu, slib nebo jinou výhodu, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím zprostředkovatelů, za účelem použití nebo prospěchu osoby, bez ohledu na to, zda tato osoba je nebo není veřejným činitelem (dále jen „Příjemcem“), jestliže taková platba, dar, slib nebo výhoda má nebo měla za cíl (i) ovlivnit jednání nebo rozhodnutí Příjemce; (ii) motivovat tohoto Příjemce k provedení nebo zdržení se jednání v rozporu s jeho zákonnými povinnostmi; (iii) získat nepřiměřené výhody; nebo (iv) motivovat tohoto Příjemce k tomu, aby využil svého vlivu k jednání nebo ovlivnění rozhodnutí podniku veřejných služeb, veřejného orgánu nebo jakéhokoli státního podniku.

Článek 14: Soulad s mezinárodními ekonomickými sankcemi

Tato Soutěž musí probíhat v souladu se zákony o kontrole vývozu a mezinárodních ekonomických sankcích, které se vztahují na zemi, ve které je Soutěž pořádána.

Článek 15: Přijetí pravidel

Na základě přihlášení do Soutěže podáním souboru uchazeče se předpokládá přijetí těchto Pravidel v plném rozsahu bez výhrad.

Článek 16: Jazyky soutěže

Soubor Uchazeče, včetně příloh, musí být podán v českém jazyce.

Představení před porotou bude probíhat českém jazyce.

Pokud dojde k porušení ustanovení o jazyce, Uchazeč bude ze Soutěže vyřazen.

Článek 17: Pravidla dokazování

Důkaz o provedení jakéhokoli úkonu, včetně přijetí těchto Pravidel ze strany Uchazeče, skutečnosti nebo opomenutí, lze doložit programy, údaji, soubory, záznamy, operacemi a dalšími prvky digitální nebo elektronické povahy v digitálním nebo elektronickém formátu nebo na digitálním nebo elektronickém médiu, který Organizátor vytvořil, přijal nebo zachoval přímo nebo nepřímo, včetně jeho informačních systémů. Kandidát se zavazuje, že nebude zpochybňovat přípustnost, platnost nebo důkazní hodnotu výše uvedených prvků digitální nebo elektronické povahy, formátu nebo média na základě jakéhokoli právního předpisu. Dotčené prvky proto představují důkazy, a pokud jsou předloženy jako důkazy v jakémkoli soudním sporu nebo jiném řízení, jsou přípustné, platné a mohou být mezi účastníky uplatňovány stejným způsobem za stejných podmínek a se stejnou důkazní hodnotou jako každý dokument, který je vypracován, přijat nebo veden v písemné podobě.

Článek 18: Nároky

Jakýkoliv nárok ohledně aplikace těchto Pravidel nebo jejich interpretace musí být odeslán emailem na total@total.cz

Organizátor si vyhrazuje právo, že se nebude zabývat nároky, které nejsou věcné.

Článek 19: Nezávislost

Registrace a přihlášení do Soutěže nemá v žádném ohledu následek vytvoření vztahu podřízenosti mezi Organizátorem a Uchazečem.

Článek 20: Neplatnost

Neplatnost jednoho nebo více Článků těchto Pravidel z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na platnost ostatních článků.

Článek 21: Rozhodné právo – spor

Pouze česká verze těchto Pravidel bude závazná a úřední a má přednost před všemi ostatními přeloženými verzemi.

Tyto Pravidla se budou výhradně řídit zákony České republiky s vyloučením jejich kolizních právních předpisů.

Jakýkoli spor, který vznikne z nebo v souvislosti s Pravidly nebo Soutěží, bude předložen příslušným soudům, a to s ohledem na povahu sporu.