កម្មវិធីStartupper ប្រចាំឆ្នាំរៀបចំដោយ Total Cambodge– [ប្រទេសកម្ពុជា]

អ្នកឈ្នះត្រូវបានលាតត្រដាង ! សូមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះ សហគ្រិនជាស្រ្តីកំពូល និងអ្នកឈ្នះប្រចាំតំបន់ដ៏ប្រសើរ ! អរគុណដល់អ្នករាល់គ្នាដែលបានចូលរួម និងបានជួយធ្វើការប្រកួតប្រជែងនេះទទួលជោគជ័យ! សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីភាពឆាលឡែនបន្ទាប់ ចូរត្រលប់ទៅកាន់វ៉ិបសៃថ៍នេះវិញឲ្យបានទៀងទាត់។

អ្នកឈ្នះជំនាន់ឆ្នាំ 2018-2019 គឺ


សុវណ្ណ ស៊្រុន: Tesdopi (តេស្ត​ ១២)

គេហទំព័រ ជួយជំរុញដល់សិស្សវិទ្យាល័យក្នុងការសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត ដោយខ្លួនឯង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

 


ស៊ីវព៏ណ តេង: Homex​  (ហូមម៉ិច)

គេហទំព័រ ជួយដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងបន្ទប់ទឹក។ ហើយវាជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំ ជាងមានគុណភាព​ និងអតិថិន

 


ស៊ីវព៏ណ តេង: KON CHHLAT Baby Porridge  (បបរកូនឆ្លាត)

បបរកូនឆ្លាតជួយអោយកុមាររីកចំរើន លូតលាស់ល្អ និងមានសុខភាពរឹងម៉ាំ ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ ដែលអុ្នកម្តាយគ្រប់រូបអាចទទួលយកបាន។