การแข่งขันผู้บุกเบิกธุรกิจแห่งปี โดย TOTAL – [ประเทศไทย]

เราได้ผู้ชนะของเราแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ กับ ผู้ประกอบการหญิงยอดเยี่ยม และผู้ชนะระดับภูมิภาค ! ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมใน Challenge ครั้งนี้และช่วยให้ Challenge ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ขอให้เข้ามาดูที่เว็บไซต์เป็นระยะๆเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาเลนจ์ครั้งต่อไป

กฎ

 กติกาการแข่งขันขัน-สตาร์ทอัปเปอร์แห่งปีโดยโททาล

-
ประเทศไทย
- รุ่นปี 2561 - 2562
 

  


ข้อ 1 ผู้จัด
ข้อ 2 การแข่งขัน
ข้อ 3 เงื่อนไขการเข้าร่วมและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ข้อ 4 การยื่นใบสมัคร
ข้อ 5 การแข่งขันการดำเนินงาน
ข้อ 6 สัญลักษณ์บิ๊กวินเนอร์ส่วนภูมิภาค
ข้อ 7 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 8 สิทธิในการสื่อสารและสิทธิในภาพถ่ายและสิ่งทำนองเดียวกัน
ข้อ 9 กรรมสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สิน
ข้อ 10 การรักษาความลับ
ข้อ 11 ความรับผิด
ข้อ 12 การยื่นเอกสารตามกฎหมาย
ข้อ 13 จรรยาบรรณ, การปฏิบัติตามกฎหมาย, การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ข้อ 14 การปฏิบัติตามบทลงโทษทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข้อ 15 การยอมรับกติกา
ข้อ 16 ภาษาที่ใช้ในการแข่งขัน
ข้อ 17 กติกาเกี่ยวกับหลักฐาน
ข้อ 18 สิทธิเรียกร้อง
ข้อ 19 ความเป็นอิสระ
ข้อ 20 ความไม่มีผลบังคับใช้
ข้อ 21 กฎหมายที่ใช้บังคับ - ข้อพิพาท


ข้อ 1 ผู้จัด

 “ผู้เริ่มประกอบธุรกิจแห่งปีโดยโททาล” ประเทศไทย - รุ่นปี 2561 - 2562 คือการแข่งขันที่จัดโดยโททาล ประเทศไทย บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000.00 บาท ที่จดทะเบียนภายใต้หมายเลข ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532119146 และมีสำนักงานจดทะเบียนบริษัทตั้งอยู่ที่ สำนักงานใหญ่: 173/5 อาคารเอเชียเซ็นต์เตอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ให้เรียกว่า “ผู้จัด”)

ข้อ 2 การแข่งขัน

ผู้เริ่มประกอบธุรกิจแห่งปีโดยโททาล ประเทศไทย - รุ่นปี 2561 - 2562 คือการแข่งขันระดับชาติที่มุ่งหมายในการบ่งชี้, ยกระดับ และร่วมกับโครงการที่ดีที่สุดต่างๆ เพื่อการสร้างหรือการพัฒนาธุรกิจต่างๆ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ให้เรียกว่า “การแข่งขัน”) จุดมุ่งหมายในการแข่งขันนี้เพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศไทย

การแข่งขันนี้ไม่ใช่เพื่อถือโอกาสในการกำหนดตัวผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายและผู้รับรางวัล กติกากำหนดกติกาต่างๆ ที่ใช้บังคับในการแข่งขันนี้ (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “กติกา”) ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมกติกาและข้อกำหนดต่างๆ ที่มาจากคู่มือนี้ในเวลาใดๆ

ข้อ 3 เงื่อนไขการเข้าร่วมและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ

3.1 – ผู้สมัคร

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันเปิดให้กับบุคคลธรรมดาผู้มีอายุสามสิบห้า (35) ปีหรือน้อยกว่าในวันที่ยื่นใบสมัครผู้ซึ่งมีโครงการที่จะสร้างธุรกิจหรือผู้ที่บริหารจัดการธุรกิจที่สร้างขึ้นเป็นระยะเวลาน้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนหน้านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บุคคลใดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้และผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ (ข้อ 4) ถือว่าเป็นผู้สมัครร่วมการแข่งขัน (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ผู้สมัคร”)

การแข่งขันนี้ไม่เปิดให้กับลูกจ้างของกลุ่มบริษัทโททาลหรือบุคคลที่มีสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดที่เป็นของกลุ่มบริษัทโททาลหรือผู้ที่ถือว่าเป็นสมาชิกคณะกรรมการ (5.2) หรือเป็นทูตการแข่งขัน

คำว่า “ใกล้ชิด” หมายความถึง สมาชิกคนใดในครอบครัวของลูกจ้างของโททาล เช่น คู่สมรสหรือคู่ครอง, บิดาหรือมารดาของเขาหรือของเธอ, บุตร, พี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาว, หลานสาวหรือหลานชาย, ลุงหรือป้า, ปู่ย่าตายาย, หลาน, คู่สมรสหรือคู่ครองของสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้จัดจะพิจารณาว่าใบสมัครในสถานการณ์เช่นนี้เป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้

กลุ่มบริษัทโททาลคือกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยโททาล ประเทศไทย และองค์กรทางกฎหมายใดๆ ที่

 • ถือหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญของโททาล ประเทศไทย โดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ในหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญที่ถือโดยโททาล ประเทศไทย หรือโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของโททาล ประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในข้อข้างต้นโดยตรงหรือโดยอ้อม

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์หรือถือว่าเขาหรือเธอต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเขาหรือของเธอหรือโดยบุคคลที่มีอำนาจปกครองเหนือเขาหรือเธอหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของเขาหรือของเธอในการเข้าร่วมการแข่งขัน บุคคลที่มีอำนาจปกครองนั้นตกลงรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในกติกานี้ทุกประการ

ในกรณีที่ผู้สมัครรู้จักกับสมาชิกคณะกรรมการ แต่ละคนจะต้องลงลายมือชื่อในคำแถลงเรื่องการรักษาความลับและการไม่สมรู้ร่วมคิดที่มีการสาบาน

การแข่งขันได้รับการจัดการโดยโททาล ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการริเริ่มในท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองของประเทศในประเทศที่เขาหรือเธอยื่นใบสมัครของเขาหรือของเธอ

สำหรับการแข่งขันในลา เรอูนียง, นิวแคลิโดเนีย, มายอต และเฟรนช์พอลินีเชียนั้น การเข้าร่วมเปิดสำหรับผู้สมัครผู้ที่เกิดในอาณาเขตนั้นและเป็นผู้ที่มีสัญชาติฝรั่งเศษในขณะที่มีการเข้าร่วมการแข่งขันของตนเท่านั้น

ผู้สมัครผู้ได้แข่งขันในการแข่งขัน “ผู้เริ่มประกอบธุรกิจแห่งปีโดยโททาล” ประเทศไทย – 2558-2559 รุ่นแรกแล้วอาจเข้าแข่งขันได้อีกครั้งยกเว้นผู้ชนะสาม (3) คนในประเทศแต่ละประเทศจะไม่สามารถสมัครได้อีก

3.2 – โครงการ

เพื่อให้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “โครงการ”) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นโครงการในการสร้างธุรกิจที่มีเจตนาที่จะก่อตั้งใน ประเทศไทย และดำเนินการให้เกิดผลภายในระยะเวลาสูงสุดหก (6) เดือนภายหลังจากที่มีการกำหนดตัวผู้ชนะ ระยะเวลานี้อาจขยายออกไปได้ตามดุลพินิจของผู้จัดตามเงื่อนไขบังคับที่มีอยู่ในประเทศนี้

หรือ

 • ต้องเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนหน้านี้ใน ประเทศไทย วันที่สร้างกิจการจะต้องตรงกับวันที่จดทะเบียนการดำเนินการ

3.3 – คำมั่นของผู้สมัคร

ผู้สมัครสัญญาจะมอบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดและยอมรับข้อกำหนดในกติกานี้ทุกข้อโดยชัดแจ้งและปราศจากข้อสงวนและจะปฏิบัติตามกฎหมาย, บทบัญญัติ และภาระผูกพันตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการแข่งขันในประเทศที่ยื่นใบสมัคร

การแข่งขันนี้เป็นการดำเนินงานอิสระและพร้อมเพรียงกันในประเทศต่างๆ ผู้สมัครที่มีสัญชาติมากกว่าหนึ่งสัญชาติอาจเข้าแข่งขันในการแข่งขันหนึ่งแห่งเท่านั้นและอาจเสนอโครงการได้หนึ่งโครงการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครคนใดเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าหนึ่งแห่งหรือมากกว่าหนึ่งโครงการพร้อมกัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้และยกเลิกการเข้าร่วมของผู้สมัครในการแข่งขันทั้งหมดที่เขาหรือเธอเข้าร่วม

ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปงที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใบสมัครโดยมีหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติของโครงการ การจดทะเบียนใดๆ ที่ตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลที่ผิดพลาด, ข้อมูลที่ไม่แน่ชัด, ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลเท็จจะถูกพิจารณาว่าและจะเป็นเหตุให้การเข้าร่วมนี้เป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ 

ข้อ 4 การยื่นใบสมัคร

4.1 ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการยื่นใบสมัครจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14h (GMT+7) จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14h (GMT+7) การเข้าร่วมใดๆ ที่ยื่นภายหลังจากกำหนดเวลาการเข้าร่วมในเวลาที่กำหนดไว้ตามวันที่กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้และจะไม่ได้รับการพิจารณา

ให้ทำการยื่นนี้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ ณ ที่อยู่ดังต่อไปนี้ https://startupper-of-the-year-challenge.total.com (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “ไซต์”) ในประเทศที่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่มีอย่างแพร่หลาย โททาล ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการตนเองโดยไม่แพลตฟอร์มนี้ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มนั้น ใบสมัครจะต้องยื่นด้วยวิธีการเดียวกันผ่านทางไซต์และจะต้องดำเนินการตามกระบวนการในการคัดเลือกอย่างเดียวกันกับใบสมัครอื่นๆ

4.2 การลงทะเบียนและการสร้างแฟ้มข้อมูลใบสมัคร

เป็นการจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนในไซต์เพื่อให้สามารถยื่นใบสมัครได้

ในขณะที่มีการลงทะเบียน ผู้สมัครจะต้องระบุนามสกุล, ชื่อต้น และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเขาหรือของเธอ เขาหรือเธอต้องตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานไซต์และข้อมูลส่วนบุคคลและกฎการจัดการโปรแกรมคุกกี้ของโททาล ประเทศไทย ขั้นตอนเหล่านี้จะยอมให้มีการสร้างบัญชีของเขาหรือของเธอได้โดยอัตโนมัติ เขาหรือเธอจะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สมัครอาจถอนการลงทะเบียนในไซต์การแข่งขันในเวลาใดก็ได้ผ่านส่วน “การตั้งค่า” บัญชีของเขาหรือของเธอ เขาหรือเธอจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืนยันการลบบัญชี ผู้สมัครอาจลบแฟ้มใบสมัครของเขาหรือของเธอก็ได้หากประสงค์จะดำเนินการเช่นนั้นผ่านส่วน “การเข้าร่วม” โดยการกดปุ่ม “ลบใบสมัครของฉัน” ข้อความจะปรากฏในส่วนนี้เพื่อยืนยันการลบข้อมูล โดยจะไม่มีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการลบ

ในการสร้างแฟ้มใบสมัคร ผู้สมัครต้องตอบแบบสอบถามถ่วงน้ำหนักและส่งข้อมูลและเอกสารที่ร้องขอ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเขาหรือของเธอ โดยต้องกรอกเขตข้อมูลทั้งหมดในการลงข้อมูลที่จำเป็นที่ระบุไว้เพื่อให้สามารถพิจารณาแฟ้มข้อมูลได้ หากผู้สมัครไม่มีข้อมูลทั้งหมดในการสร้างแฟ้มข้อมูล เขาหรือเธออาจเชื่อมต่อในส่วน “ใบสมัคร” ใหม่จนถึงวันที่ครบกำหนดเวลาในการยื่นใบสมัครเพื่อกรอกหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนั้น  

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งในเรื่องขั้นตอนการแข่งขันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทาง SMS ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ที่ไม่มีการดำเนินการนี้ในภายหลังโดยไม่จำต้องแจ้งเหตุผลว่าทำไมตนจึงดำเนินการเช่นนั้น

ข้อ 5 การแข่งขันดำเนินงาน

5.1 ความพอเหมาะของใบสมัครและการลงคะแนนเสียงจากสาธารณะ

ระยะความพอเหมาะจะทำให้มีการประกาศสรุปแฟ้มข้อมูลผู้สมัครอย่างย่อบนไซต์ ในระหว่างระยะนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นจากกระบวนการคัดเลือกแฟ้มข้อมูลใบสมัครใดที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามกติกานี้และแนวปฏิบัติของโททาล

นอกจากนี้ ความพอเหมาะนี้จะตั้งอยู่บนฐานของหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขันที่กำหนดไว้ในกติกานี้

แฟ้มข้อมูลที่ครบถ้วนซึ่งเป็นไปหลักเกณฑ์คุณสมบัติสามารถเข้าถึงได้ในไซต์ตามประกาศและลงคะแนนจากสาธารณะ (“แชร์เพื่อกดถูกใจ”) ผ่านทางรายละเอียดโดยย่อที่ประกาศในไซต์และกรอกข้อภาษาที่ผู้สมัครเลือก บุคคลทั่วไปอาจลงคะแนนในไซต์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ก็ได้

การลงคะแนนโดยสาธารณะ “แชร์เพื่อกดถูกใจ” จะใช้เวลาสอง (2) สัปดาห์ เช่น สิบห้า (15) วัน คะแนนที่ได้รับจะทำให้ผู้จัดประเมินกำหนดเวลาดิจิตอลและประโยชน์ของบริษัทที่เริ่มประกอบการหรือแนวคิดสำหรับสาธารณะซึ่งจะนำมาพิจารณาประเมินผลใบสมัครโดยรอบ (cf. 5.2)

คำว่า “แชร์เพื่อกดถูกใจ” คือ ผู้สมัครจะได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ประกาศโดยทีมงานผู้จัดงานที่มีการเชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดโครงการของเขาหรือของเธอ ในโมดูล “แชร์เพื่อกดถูกใจ”ของไซต์ในการแข่งขันของโททาล ประเทศไทย ผู้สมัครอาจส่งเสิรมประกาศนี้ทางโซเชียลมีเดียหากเขาหรือเธอประสงค์ ผู้ติดตามของเขาหรือของเธอ (หมายความถึงผู้ใช้ผู้สมัครในหน้าฟีดข่าวของผู้สมัครที่เกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้สมัคร เช่น เฟสบุค, ทวิตเตอร์, ลิงกต์อิน เป็นต้น) หรือบุคคลใดที่ประสงค์จะสนับสนุนเขาหรือเธอต้องกดการเชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดโครงการ (แนวคิดหรือบริษัทที่เริ่มประกอบการ) ในโมดูล “แชร์เพื่อกดถูกใจ” ในไซต์การแข่งขันของโททาล ประเทศไทย และกด เครื่องหมาย "ถูกใจ" (หรือที่คล้ายกัน) เพื่อลงคะแนนของตนให้แก่โครงการ ก่อนที่จะสามารถสนุบสนุนโครงการนั้น ผู้ติดตามลงทะเบียนในไซต์หรือทางไซต์หรือโซเชียลมีเดียของตนระบุนามสกุล, ชื่อต้น และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเขาและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานไซต์และข้อมูลส่วนบุคคลและกฎการจัดการโปรแกรมของโททาล ประเทศไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ติดตามหรือผู้เยี่ยมชมอาจ “ถูกใจ” ได้ไม่เกิน 3 โครงการรวมกัน

จำนวนยอดการกดถูกใจต่อโครงการในโมดูล “แชร์เพื่อกดถูกใจ”ของไซต์จะถูกแปลงเป็นคะแนน คะแนนนี้จะนับเป็น 10% ในคะแนนรวมสำหรับโครงการ

เฉพาะการลงคะแนนเสียงที่ทำขึ้นผ่านทางโมดูล “แชร์เพื่อกดถูกใจ” ของไซต์เท่านั้นที่จะนำมาพิจารณา ผู้สมัครอาจแพร่กระจายข่าวเรื่องโครงการของเขาหรือของเธอตามที่ประสงค์ก็ได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการกด "ถูกใจ" ในโมดูลการแข่งขันของ ประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้จัดปฏิเสธความรับผิดในความรับผิดทั้งปวงในเรื่องที่ผู้สมัครแพร่กระจายข่าวเรื่องโครงการของเขาหรือของเธอ นอกจากนี้ หากผู้สมัครมีผู้ติดตามของเขาหรือของเธอหรือผู้ใช้เว็บอื่นมากด “ถูกใจ” การประกาศของเขาเองหรือของเธอเองเป็นการภายในทางโซเชียลมีเดียและไม่ใช่ทางโมดูล “แชร์เพื่อกดถูกใจ” ของไซต์ ผู้จัดจะไม่สามารถเพิ่มการถูกใจเหล่านี้ในคะแนนรวมได้หรืออธิบายแหล่งที่มาของการถูกใจนั้นและการถูกใจนั้นจะไม่มีค่าในการนับคะแนน “แชร์เพื่อกดถูกใจ” หรือสำหรับคะแนนรวม

5.2 การคัดเลือกใบสมัคร

โดยทั่วไป ในทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกนั้น จะพิจารณาเรื่องความเข้ากันได้กับค่านิยมทางจริยธรรมของกลุ่มบริษัทโททาล ในทำนองเดียวกัน สาระสำคัญและการอธิบายข้อมูลแฟ้มข้อมูลใบสมัครเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการทำให้สามารถประเมินความสามารถในเรื่องแนวคิดหรือบริษัทที่เริ่มประกอบการที่ใช้ ลำดับสุดท้าย ในกรณีที่มีการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแนวคิดหรือบริษัทที่เริ่มประกอบการ คณะกรรมการจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในแม่ของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มจะได้รับการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ผลทางโซเชียล/ที่เกี่ยวกับสังคม

ความสามารถในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและช่วยพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น (การสร้างงาน, การแทนที่การนำเข้า, การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการศึกษา, การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น เป็นต้น) ความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการที่ยังไม่เพียงพอเท่าที่สามารถทำได้และตอบรับสิ่งเหล่านี้ผ่านพันธกิจในเชิงป้องกัน, พันธกิจในเชิงแก้ไขเยียวยา หรือพันธกิจในเชิงทดแทน ผลทางโซเชียลหรือที่เกี่ยวกับสังคมอาจเกี่ยวกับประชากรที่กำหนดไว้หรือสังคมในประเทศโดยรวม ผลทางโซเชียล/ที่เกี่ยวกับสังคมไม่อาจเป็นรายละเอียดข้อมูลปฏิบัติการที่ดำเนินการโดยองค์กรเพียงเท่านั้นแต่ยังมีรายละเอียดข้อมูลความมีประโยชน์ตามจริงที่สามารถวัดได้ด้วยผลกระทบ, การเปลี่ยนแปลง, ผล หรือผลสืบเนื่องที่เกิดจากองค์กร และ/หรือ โครงการ / แนวคิดอีกด้วย

 1. นวัตกรรม

ลักษณะที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่หมายถึงการจัดหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี (แต่ไม่เพียงปต่เฉพาะประการหลังเท่านั้น) ที่ให้ในการตอบรับปัญหาต่างๆ ที่ประสบในประเทศจากมุมมองทางโซเชียลหรือทางสังคม นวัตกรรมมิใช้เพียงแค่การปฏิวัติ หากจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้ซึ่งหมายความว่า เป็นสิ่งที่พัฒนามาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือทางมูลฐานซึ่งหมายความว่า มันทำให้มีการแปลงสภาพทั้งหมด นวัตกรรมอาจเกี่ยวกับวิธีการในบริษัทที่เริ่มประกอบการหรือบริษัทที่เริ่มประกอบการในอนาคตที่กระทำตามวิธีการในการปฏิบัติการของตนเอง หมายความถึง การกำกับดูแลที่เสนอ, รูปแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ๆ เป็นต้น

 1. ความเป็นไปได้และศักยภาพในการพัฒนา

การแข่งขันประสงค์ที่จะประกอบโครงสร้างทั้งหมดจากแนวคิดกับบริษัทที่เริ่มประกอบการเป็นเวลาน้อยกว่าสองปีจึงเป็นเรื่องสำหรับกับผู้จัดที่ว่า แนวคิดนั้นและบริษัทที่เริ่มประกอบการนั้นจะต้องสามารถพัฒนาได้ สำหรับแนวคิดอย่างใดๆ การอธิบายรายละเอีดที่กระชับมากที่สุดที่เป็นไปได้ในปฏิบัติการแรกที่ใช้จะทำให้มีความเป็นไปได้ในการประเมินความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวคิดนี้และกำหนด “ผลิตภัณฑ์ที่ใช้การได้ขั้นต่ำ” สำหรับบริษัทที่เริ่มประกอบการเป็นเวลาน้อยกว่า 2 ปี บริษัทนี้มีศักยภาพในการพัฒนา ความสามารถของบริษัทที่เริ่มประกอบการในการเข้าสู่ระยะการเติบโตซึ่งหมายความถึงการเพิ่มขนาดของบริษัทที่เริ่มประกอบการซึ่งจะถูกสังเกตการณ์

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในได้เวลาใดและจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบเรื่องนี้โดยการปรับข้อมูลในไซต์ที่เกี่ยวข้อง

5.2.1 ระยะที่หนึ่งของการคัดเลือกแฟ้มข้อมูลใบสมัคร

แฟ้มข้อมูลจะอยู่ภายใต้บังคับของคะแนนรวมซึ่งรวมการออกเสียงของสาธารณะและคะแนนอัตโนมัติที่เกิดจากแบบสอบถามถ่วงน้ำหนัก (4.2) ที่พัฒนาโดยทีมงานที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดลำดับบริษัทที่เริ่มประกอบการต่างๆ แบบสอบถามถ่วงน้ำหนักมุ่งเน้นในการจัดสรรคะแนนการเติบโตอย่างเป็นธรรมบนฐานของขั้นตอนการพัฒนาโครงการและจัดสรรในคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คะแนน คำถามบางประการผูกกับหลักเกณฑ์การประเมินผลสามประการที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะถูกถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะนับคะแนนอย่างมีนัยสำคัญยิ่งขึ้น

ดังนั้น คะแนนรวมรวมจาก

 • คะแนนอัตโนมัติที่ได้จากแบบสอบถามถ่วงน้ำหนัก (90%)
 • คะแนนเสียงจากสาธารณะ (10%)

5.2.2 ระยะที่สองของการคัดเลือกแฟ้มข้อมูลใบสมัคร (ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกอบการทางสังคม)

ผู้จัดจะให้คะแนนดีที่สุดหนึ่งร้อย (100) กับแฟ้มข้อมูลใบสมัครที่ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของโททาล ประเทศไทย ที่ศึกษารายบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาการประกอบการทางสังคม แฟ้มข้อมูลใดที่มีคะแนนเท่ากับแฟ้มข้อมูลที่ดีที่สุดที่หนึ่งร้อยจะรวมในแฟ้มข้อมูลที่ศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกอบการทางสังคมเป็นรายบุคคล

หากมีการลงข้อมูลน้อยกว่าหนึ่งร้อย (100) ลำดับในระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นใบสมัคร จะมีการศึกษาใบสมัครทั้งหมด

ในกรณีที่มีแฟ้มข้อมูลที่มีคะแนนเท่ากับ 100 ตำแหน่ง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรวมแฟ้มข้อมูลที่มีคะแนนเท่ากันเหล่านี้ในการจัดประเภทคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกที่สามารถดูได้ในไซต์ ในกรณีที่มีแฟ้มข้อมูลที่มีคะแนนเท่ากันจำนวนมาก ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแยกคะแนนด้วยคะแนนที่มีการตรวจลำดับแรกที่ให้ไว้ในแบบสอบถาม ในกรณีที่คะแนนในแบบสอบถามเท่ากันด้วย ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่มีคะแนนเท่ากันนั้น  

โครงการหนึ่งร้อย (100) โครงการที่ถูกเลือกโดยใช้หลักการข้างต้นจะได้รับคะแนนตามหลักการตอบที่ให้กับแบบสอบถามถ่วงน้ำหนักและตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนสามประการที่ระบุไว้ใน 5.2 ด้วยมีการถ่วงน้ำหนักดังต่อไปนี้

 1. ผลต่อโซเชียล/ที่เกี่ยวกับสังคม 50% ของคะแนนทั้งหมด
 2. นวัตกรรม 30% ของคะแนนทั้งหมด
 3. ความเป็นไปได้และศักยภาพในการพัฒนา 20% ของคะแนนทั้งหมด

คะแนนที่ได้รับจากหลักเกณฑ์นั้นจะทำให้เป็นไปได้ในการเลือกโครงการที่ดีที่สุดสิบห้า (15) โครงการซึ่งจะถูกทำให้มีรายชื่อที่เข้ารอบสุดท้าย

ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน 15 ตำแหน่ง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรวมผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันสูงสุด 15 ลำดับแรกที่สามารถดูได้ในไซต์ ในกรณีที่มีแฟ้มข้อมูลที่มีคะแนนเท่ากันจำนวนมาก ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแยกคะแนนด้วยคะแนนที่มีการตรวจลำดับแรกที่ให้ไว้ในหลักเกณฑ์ผลต่อโซเชียล/ที่เกี่ยวกับสังคม

หากคะแนนตามหลักเกณฑ์ผลต่อโซเชียล/ที่เกี่ยวกับสังคมผูกไว้เท่ากัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแยกผู้สมัครโดยการพิจารณาคะแนนจากหลักเกณฑ์นวัตกรรม หากคะแนนลำดับที่สองนี้เท่ากันกับคะแนนที่ผูกกัน คะแนนลำดับที่สามจากหลักเกณฑ์ศักยภาพและความเป็นไปได้ของโครงการ ถ้าเท่ากันอีก ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกโครงการทั้งหมด

5.2.3 การแจ้งรายชื่อที่เข้ารอบสุดท้าย

ภายหลังจากระยะรายชื่อที่เข้ารอบสุดท้ายนี้ จะแจ้งรายชื่อผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ SMS ถึงแต่ละคน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ที่ไม่มีการดำเนินการนี้ในภายหลังโดยไม่จำต้องแจ้งเหตุผลว่าทำไมตนจึงดำเนินการเช่นนั้น รายชื่อผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายจะประกาศในไซต์เมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2562

ภายหลังจากที่มีการประกาศผล ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายมีเวลาห้า (5) วันตามปฏิทินในการยืนยันอย่างเป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้จัดว่าเขายังคงมีใบสมัครของเขาเพื่อดำเนินการแข่งขันต่อไป หากไม่ดำเนินการเช่นนั้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติซึ่งจะไม่ดำเนินการเช่นนั้น

หลังจากนั้นจะแจ้งกำหนดการให้แก่ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ SMS โดยจะมีการจัดการประชุมสองครั้งเพื่อ

 • ประชุมการสอนงาน/การเตรียมการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสรุปผล
 • การนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการสรุปผล

โดยจะจัดการประชุมนี้อย่างน้อยเจ็ด (7) วันตามปฏิทินภายหลังจากที่มีการประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย โดยอาจมีการประชุมที่แยกออกเป็นสองครั้งในวันที่ต่างๆ แล้วแต่กรณี 

5.2.4 ทางเลือกของผู้ชนะโดยคณะกรรมการในท้องถิ่น

ในระหว่างระยะการนำเสนอสุดท้าย ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้ทำการนำเสนอเป็นเวลาสูงสุดสิบ (10) นาทีต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งอาจรวมการนำเสนอประเภทเพาเวอร์พ้อยท์ตามแบบที่ผู้จัดกำหนดไว้และซึ่งอาจดำเนินการด้วยสื่ออื่นๆ ก็ได้ รายการที่จะแจ้งให้ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทราบ การนำเสนอนี้จะดำเนินการโดยการประชุมถามตอบเป็นเวลาสูงสุดสิบ (10) นาที ในท้ายที่สุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเฉพาะแฟ้มข้อมูลใบสมัครที่คณะกรรมการพิจารณาว่าควรค่าตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น

ทางเลือกของสมาชิกคณะกรรมการเป็นเรื่องดุลพินิจทั้งหมดและไม่อาจโต้แย้งได้ในทางใดๆ ก็ตาม

5.2.4.1 ผู้ชนะสาม (3) คนและรางวัลที่จะได้รับ

ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ทางเลือกของคณะกรรมการซึ่งอาจเลือกโครงการน้อยกว่าสาม (3) โครงการหรือแม้แต่จะไม่มีโครงการที่ได้เลยเป็นเรื่องดุลพินิจทั้งหมดและไม่อาจโต้แย้งได้ในทางใดๆ ก็ตาม

ผู้ชนะแต่ละคนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเพิ่มเติมที่ถูกปรับแต่ง (การฝึกสอน) ที่มีเจตนาที่จะช่วยเขาหรือเธอในการสร้าง และ/หรือ พัฒนาธุรกิจของเขาหรือของเธอ เนื้อหาและระยะเวลาของสิ่งเพิ่มเติมจะได้รับการปรับแต่งตามขั้นตอนการพัฒนาโครงการและภายในข้อจำกัดของ การฝึกสอน เช่น ห้า (5) ชั่วโมงต่อเดือนเป็นระยะเวลาหกเดือน [หรือ] ยี่สิบ (20) ชั่วโมงต่อไตรมาส เป็นต้น] ที่คณะกรรมการระบุไว้ในระหว่างกระบวนการคัดเลือก โดยจะดำเนินการตามสิ่งเพิ่มเติมนี้ตามกำหนดไว้ก่อน ตุลาคม 2562

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการฝึกสอนผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนเป็นพิเศษและโดยไม่ให้สิทธิในการเข้าถึงอย่างใดๆ กับรางวัลอื่นๆ แก่ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายที่ไม่ชนะ

นอกจากนี้ ผู้จัดจะให้ความช่วยเหลือ

 • มูลค่าเท่ากับ 12,500 ยูโร ให้ผู้ชนะลำดับที่ 1
 • มูลค่าเท่ากับ 7,500 ยูโร ให้ผู้ชนะลำดับที่ 2
 • มูลค่าเท่ากับ 5,000 ยูโร ให้ผู้ชนะลำดับที่ 3

งบประมาณนี้มีเจตนาเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกระบวนการประกอบการเป็นเด็ดขาดและทั้งหมดซึ่งได้แก่

 • การดำเนินการพัฒนากิจการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องที่ชำระเงินเพื่อให้การดำเนินการสิ่งเพิ่มเติมที่ถูกปรับแต่งแล้วเสร็จ

หรือ

 • การดำเนินงานโครงการโดยการสร้างธุรกิจและในกรณีพิเศษนี้ งบประมาณจะชำระสองครั้ง กล่าวคือ หนึ่งในสาม (1/3) เมื่อสิ่งเพิ่มเติมที่ถูกปรับแต่งแล้วเสร็จและส่วนที่เหลือสองในสาม (2/3) เมื่อมีการสร้างกิจการตามจริงภายในระยะเวลาสูงสุดหก (6) เดือน หากในที่สุดไม่มีการสร้างบริษัทขึ้นโดยเหตุประการใดก็ตาม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ชำระเงินรางวัลส่วนที่เหลือ 

ลำดับสุดท้าย ผู้จัดจะดำเนินการสื่อสารเป้าหมายในการดำเนินการให้เห็นผู้ชนะในประเทศของเขาหรือของเธอ การสื่อสารนี้อาจทำขึ้นในรูปแบบการแสดงบนเว็บไซต์ของโททาล ประเทศไทย หรือแคมเปญสื่อในท้องถิ่น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระดับพันธกิในการสื่อสารนี้และความสามารถในการมองเห็นได้ตามแหล่งที่มาที่มีในบริษัทในเครือโดยที่ผู้ชนะไม่มีการเรียกร้องสิทธิอย่างใดๆ

รางวัลไม่อาจแลกเปลี่ยนกับรางวัลอื่นๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือรูปแบบสกุลเงินใดโดยเหตุประการใดก็ตาม

รางวัลเป็นการเฉพาะตัว, ไม่อาจเปลี่ยนมือได้ และไม่ก่อให้เกิดฐานของการแข่งขันหรือข้อพิพาทใดๆ

5.2.4.2 สัญลักษณ์Coup de Cœur Féminin (“การเลือกของผู้หญิง”)

ในระหว่างระยะการนำเสนอสุดท้าย ผู้จัดจะต้องบ่งชี้โครงการระหว่างผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายในกรณีที่ผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนและจะถือว่ามีเหตุให้ผู้แข่งขันมีสัญลักษณ์ “Coup de Cœur Féminin” (“การเลือกของผู้หญิง”) สัญลักษณ์ “Coup de Cœur Féminin” เป็นอิสระจากสถานะของผู้ชนะว่าอาจถูกรวมไว้กับสถานะนั้นและจะไม่อยู่ภายใต้รางวัลที่เกี่ยวกับเงินอย่างใดๆ จากผู้จัด โดยมีเจตนาในการกระตุ้นให้ผู้หญิงสร้างบริษัทที่เริ่มประกอบการของตน

โดยจะมอบสัญลักษณ์นี้ในกรณีดังต่อไปนี้ หากโครงการที่ผู้หญิงเสนออยู่ในโครงการสาม (3) โครงการที่ดีที่สุดที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการ จะมอบสัญลักษณ์ “Coup de Cœur Féminin” ให้แก่ผู้หญิงคนแรกในการจัดประเภทนี้ หากไม่มีโครงการที่ผู้หญิงเสนออยู่ในโครงการสาม (3) โครงการที่ดีที่สุดที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการจะมอบ “Coup de Cœur Féminin” ให้แก่หนึ่งในผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายที่ไม่ชนะ

โครงการที่มีสัญลักษณ์ “Coup de Cœur Féminin” อาจได้รับประโยชน์จากการสร้างเครือข่าย, การให้คำปรึกษา และ/หรือ การฝึกสอน ผู้จัดสงวนสิทธิในการนำผู้ชนะนี้ไปยังกรุงปารีสเพื่อร่วมกิจกรรมของผู้ประกอบการหญิงทุกคน

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบสัญลักษณ์นี้หากไม่มีแฟ้มข้อมูลที่เสนอโดยผู้หญิงที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ (5.2)

รางวัลไม่อาจแลกเปลี่ยนกับรางวัลอื่นๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือรูปแบบสกุลเงินใดโดยเหตุประการใดก็ตาม

รางวัลเป็นการเฉพาะตัว, ไม่อาจเปลี่ยนมือได้ และไม่ก่อให้เกิดฐานของการแข่งขันหรือข้อพิพาทใดๆ

5.2.4.3 สัญลักษณ์ บริษัทที่เริ่มประกอบการเพื่อการใช้พลังงานที่ดีขึ้น

ในระหว่างระยะการนำเสนอสุดท้าย ผู้จัดสงวนสิทธิในการบ่งชี้โครงการหนึ่งโครงการหรือมากกว่าที่เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้จัดโดยตรงในระหว่างผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายนี้จะได้รับสัญลักษณ์ “บริษัทที่เริ่มประกอบการ pour une énergie meilleure” (“บริษัทที่เริ่มประกอบการเพื่อการใช้พลังงานที่ดีขึ้น”) และอาจได้รับการเข้าพบปะกับทีมงานภายในของผู้จัดสำหรับเรื่องหุ้นส่วนผู้มีศักยภาพ

สัญลักษณ์ “บริษัทที่เริ่มประกอบการเพื่อการใช้พลังงานที่ดีขึ้น” ทางเลือกนี้เป็นอิสระจากสถานะของผู้ชนะว่าอาจถูกรวมไว้กับสถานะนั้นและจะไม่อยู่ภายใต้รางวัลที่เกี่ยวกับเงินอย่างใดๆ จากผู้จัด

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบสัญลักษณ์นี้หรือไม่ติดตามในเรื่องการแลกเปลี่ยนมุมมองกับหุ้นส่วนผู้มีศักยภาพ

ทางเลือกของผู้จัดเป็นดุลพินิจทั้งหมด และไม่ก่อให้เกิดฐานของการแข่งขันหรือข้อพิพาทใดๆ 

5.3 การสื่อสารในเรื่องผลการแข่งขัน

ระยะการคัดเลือกสุดท้ายจะสิ้นสุดลงอย่างช้าที่สุดในสัปดาห์ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะประกาศผลทางไซต์เป็นอย่างน้อย ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผ่านทางวิธีการในการจัดการของตน (สิ่งพิมพ์, ไซต์, แคมเปญทางสื่อ) ผู้ชนะจะได้รับแจ้งเป็นการส่วนตัวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ SMS ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ที่ไม่มีการดำเนินการนี้ในภายหลังโดยไม่จำต้องแจ้งเหตุผลว่าทำไมตนจึงดำเนินการเช่นนั้น

พิธีการที่เป็นทางการในการประกาศผลและการเสนอรางวัลจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นอย่างช้าที่สุดและสิ้นสุดการแข่งขัน

ข้อ 6 รางวัลผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค

6.1 การคัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาค

เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันที่จัดขึ้นในห้าสิบเก้า (59) ประเทศซึ่งหมายความว่ามีการแข่งขันห้าสิบเก้า (59) แห่ง คณะกรรมการใหญ่จะจัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่อภูมิภาคเพื่อพิจารณาบิ๊กวินเนอร์ส่วนภูมิภาคหก (6) คนดังต่อไปนี้ซึ่งแยกตามจำนวนประเทศต่างๆ ในเขตนั้นตามสัดส่วน

 • 1 สำหรับเขตยุโรป
 • 1 สำหรับเขตอเมริกา
 • 1 สำหรับเขตตะวันออกกลาง, เอเชียแปซิฟิค
 • 3 สำหรับเขตแอฟริกา

ผู้ได้รับคัดเลือกระดับภูมิภาคนี้จะถูกคัดเลือกโดยอัตโนมัติสำหรับประเทศแต่ละประเทศ กล่าวคือ ผู้ชนะลำดับที่ 1 (ดูข้อ 5.2.4.1) จากประเทศแต่ละประเทศจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการใหญ่ส่วนภูมิภาค

เงื่อนไขอื่นๆ อาจแจ้งไว้บนไซต์ ผลจะประกาศในไซต์เป็นอย่างน้อยอย่างสายที่สุดกลางเดือนมีนาคม 2562 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผ่านวิธีการในการจัดการของตน (สิ่งพิมพ์, ไซต์, แคมเปญทางสื่อ) ผู้ชนะจะได้รับแจ้งเป็นการส่วนตัวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ SMS ข้อกำหนดนี้สามารถหาได้ในไซต์ในขณะที่มีการจดทะเบียน

รางวัล “ผู้ชนะเลิศส่วนภูมิภาค” นี้เป็นอิสระจากสถานะของผู้ชนะและไม่อยู่ภายใต้รางวัลที่เกี่ยวกับเงินเพิ่มเติมจากผู้จัด

ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการนำบิ๊กวินเนอร์ส่วนภูมิภาคหก (6) คนไปยังกรุงปารีสเพื่อร่วมกิจกรรมและติดต่อกับผู้เพาะเชื้อชาวปารีส เป็นต้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับรางวัลนี้โดยมีความเข้าใจว่าเป็นการเสริมเข้ากับราคาที่ผู้ชนะลำดับที่ 1 ได้รับ (ดูข้อ 5.2.4.1) สำหรับประเทศแต่ละประเทศและว่า นี่ไม่ใช่ส่วนหลักของการแข่งขัน

รางวัลไม่อาจแลกเปลี่ยนกับรางวัลอื่นๆ ที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือรูปแบบสกุลเงินใดโดยเหตุประการใดก็ตาม

รางวัลเป็นการเฉพาะตัว, ไม่อาจเปลี่ยนมือได้ และไม่ก่อให้เกิดฐานของการแข่งขันหรือข้อพิพาทใดๆ 

ข้อ 7 ข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

การเข้าร่วมการแข่งขันต้องการการสื่อสารในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร (นามสกุล, ชื่อต้น, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) ข้อมูลนี้เจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นโดยจะมีการจัดการแฟ้มข้อมูลของผู้สมัครจนกว่าจะมีการมอบรางวัลและการติดตามการพัฒนาในเรื่องอาชีพผู้เชี่ยวชาญของผู้สมัครหรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ ในประเทศที่ยื่นใบสมัคร

ผู้จัดเป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความยินยอมของผู้สมัคร

ผู้จัดจะดำเนินการจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่ผู้สมัครปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือของเธอ เขาหรือเธอจะไม่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการแข่งขันนับแต่ที่ไม่อาจบ่งชี้ตัวเขาหรือเธอได้

7.2 ผู้รับข้อมูล

นอกเหนือจากผู้จัด ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้สมัครอาจมีการสื่อสารต่อบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ หมายความถึง บริษัทแม่, โททาล ประเทศไทย และองค์กรทางกฎหมายใดๆ

1/ ถือหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญของโททาล ประเทศไทย โดยตรงหรือโดยอ้อม

2/ ในหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญที่ถือโดยโททาล ประเทศไทย หรือโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของโททาล ประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1/ ข้างต้นโดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจสื่อให้แก่สมาชิก คณะกรรมการ, คู่ค้า, ที่ปรึกษา, ผู้ให้บริการ และผู้รับจ้างช่วงที่กระทำการในนามผู้จัดเฉพาะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเขาในบริบทของการแข่งขันนี้

ผู้จัดอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บในกรณีที่ผู้จัดได้รับคำสั่งจากหน่วยงานยุติธรรมหรือหน่วยงานปกครองใดที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการสื่อสารข้อมูลนั้นตามบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่มีการยื่นใบสมัครนั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับและการวิเคราะห์ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถ่ายโอนไปยังประเทศฝรั่งเศส, ประเทศไอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นใดภายในสหภาพยุโรปก็ได้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทที่มีผลผูกพัน (“BCR”) ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของยุโรปและที่ใช้ในกลุ่มบริษัทที่ผู้จัดเป็นเจ้าของ ผู้จัดสัญญาจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับท้องถิ่น 

7.3 การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล

ผู้จัดดำเนินมาตรการตามสมควรในการสงวนรักษาการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันข้อมูลนั้นจากการทำให้ผิดปกติ, ทำให้เสียหาย หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น

7.4 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่จัดเก็บโดยผู้จัดตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและจะต้องไม่เกินกว่าหนึ่ง (1) เดือนสำหรับผู้สมัครที่ไม่เข้ารอบสุดท้ายและ สิบ (10) ปี สำหรับผู้ชนะการแข่งขันนี้

7.5 สิทธิของผู้สมัคร

ผู้สมัครมีสิทธิในการเข้าถึง, การตรวจสอบความถูกต้อง และการลบข้อมูลของตน ผู้สมัครอาจสั่งการให้มีการห้ามในเรื่องการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับตน และ/หรือ ร้องขอให้มีการลบข้อมูลเหล่านี้ ผู้สมัครมีสิทธิถอนความยินยอมของตนในการประมวลผลข้อมูลในเวลาใดก็ได้ ผู้สมัครอาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับตนในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการร้องขอใดๆ ที่ถือว่าเป็นอันตราย ผู้สมัครอาจให้สิทธิเรียกร้องในเวลาใดต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้สมัครประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเขาหรือของเธอ เขาหรือเธอควรส่งคำร้องพร้อมด้วยหลักฐานประจำตัวถึง สำนักงานใหญ่: 173/5 อาคารเอเชียเซ็นต์เตอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ข้อ 8 สิทธิในการสื่อสารและสิทธิในภาพถ่ายและสิ่งทำนองเดียวกัน

ผู้สมัครอนุญาตโททาล ประเทศไทย และ/หรือ บริษัทในเครือของโททาล ประเทศไทย ในการใช้, การทำซ้ำ, การนำเสนอ และการเผยแพร่ข้อมูลและรูปภาพใดที่เกี่ยวกับเขาหรือเธอในบริบทของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันในสื่อทุกประเภทในทุกประเทศโดยไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ ก็ตามหรือค่าตอบแทนใดๆ ก็ตามเป็นเวลาห้า (5) ปีนับแต่วันที่ยื่นใบสมัครของเขาหรือของเธอ

ห้ามการทำซ้ำ, การนำเสนอ หรือการแสวงหากำไรในองค์ประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้สมัครโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัด (รูปถ่าย, วิดีโอ, ชื่อ, โลโก้, เครื่องหมายการค้า เป็นต้น) ที่เกี่ยวกับการแข่งขันและกลุ่มบริษัทโททาลโดยเคร่งครัด

ข้อ 9 กรรมสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สิน

ผู้สมัครรับรองว่า เขาหรือเธอเป็นผู้เขียนโครงการและมีสิทธิทั้งปวงที่เกี่ยวกับโครงการนั้น ผู้สมัครรับรองต่อไปว่า โครงการของเขาหรือของเธอไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกคนใดและปฏิบัตตามกฎหมายทั้งปวงที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีการยื่นใบสมัครของเขาหรือของเธอ ผู้สมัครจะต้องปกป้อง, ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และยกเว้นความรับผิดให้แก่ผู้จัดจำผลสืบเนื่องในการฟ้องร้องหรือการดำเนนคดีทางกฎหมายที่บุคคลภายนอกนำขึ้นภายหัลงจากที่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกนั้น

ผู้จัดรับทราบและสัญญาว่า ผู้จัดไม่ถือครองและไม่เรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในโครงการที่ผู้สมัครยื่นต่อตนนอกเหนือจากที่เป็นการจำเป็นโดยเคร่งครัดในการจัดการแข่งขัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า ในระหว่างระยะเวลาเริ่มแรก ผู้จัดอาจใช้และทำโครงการของผู้สมัครทั้งหมดหรือบางส่วนซ้ำเพื่อการกำหนดเรื่องการแข่งขันนับแต่เวลาที่ยื่นใบสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า ในระหว่างระยะที่สอง ผู้จัดอาจใช้และทำโครงการของผู้สมัครทั้งหมดหรือบางส่วนซ้ำสำหรับแคมเปญหรือข้อมูลการสื่อสารในสื่อทุกประเภทในทุกประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ 8 เป็นเวลาห้า (5) ปีนับแต่วันที่ระบุชื่อผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย เว้นแต่จะมีความตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนโดยผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย

ข้อ 10 การรักษาความลับ

10.1ข้อมูลความลับ” ภายในความหมายของข้อนี้หมายความถึงบรรดาข้อมูลที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่มีลักษณะใดๆ ก็ตามที่ผู้จัดได้แจ้งหรือจะแจ้งให้แก่ผู้สมัครหรือแก่ผู้สมัครได้เขาถึงหรือจะเข้าถึงในบริบทของการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยวาจา, ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในสื่อใดๆ ก็ตามโดยการส่งเอกสารที่เป็นเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลความลับ

(i) ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันหรือที่ตกเป็นที่เข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปโดยไม่เป็นการผิดต่อข้อกำหนดในเรื่องกติกาจากผู้สมัคร (ii) ข้อมูลที่ผู้สมัครถือครองอยู่โดยชอบด้วยด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยผู้จัดและ (iii) ข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนหรือเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง

ผู้สมัครสัญญาจะไม่ใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากการเข้าแข่งขันและไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลโดยวิธีการใดๆ ก็ตามตลอดระยะเวลาการแข่งขันและเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีภายหลังจากที่สิ้นสุดการแข่งขัน

10.2 ผู้จัดสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารที่ผู้สมัครส่งในการยื่นใบสมัครของเขาหรือของเธอโดยมีข้อยกเว้นในการส่งให้แก่บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันแต่เพียงเท่านั้น  

นับแต่ที่มีการกำหนดรายชื่อผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย ผู้จัดได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เปิดเผยส่วนประกอบของ CV และโครงการของแข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดหรือบางส่วนในการแคมเปญเพื่อสื่อสารหรือเพื่อแจ้งข้อมูล เว้นแต่จะมีความตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนโดยผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย

ข้อ 11 ความรับผิด

11.1 ผู้จัดไม่ต้องรับผิดและไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อให้รับผิดหากผู้จัดไม่ได้รับการลงทะเบียนโดยเหตุที่ไม่ได้เกิดจากตัวผู้จัด รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตหรือหากการลงทะเบียนที่ทำขึ้นกับผู้จัดอยู่ในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถประมวลผลได้ ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อจะยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแต่เพียงฝ่ายเดียว

นอกจากนี้ ผู้จัดไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ อันเนื่องมาจากรางวัลหรือการแข่งขันการดำเนินงานนี้ ผลการแข่งขัน รวมถึงรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายไม่อาจโต้แย้งได้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ผู้จัดจะจัดการแข่งขันใน ประเทศไทย ด้วยชื่อของตนและเพื่อประโยชน์ของตนแต่เพียงผู้เดียว บริษัทในเครือไม่อาจรับผิดชอบในกรณีเช่นนี้ 

ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งการแข่งขัน, ขยายระยะเวลาการแข่งขัน, ทำให้ระยะเวลาการแข่งขั้นสั้นลง, แก้ไขเพิ่มเติมการแข่งขัน หรือยกเลิกการแข่งขันในเวลาใดและโดยไม่ต้องทำการให้เหตุผลเพื่ออธิบายโดยไม่ต้องรับผิดอย่างใดๆ ในผลสืบเนื่อง ผู้จัดไม่ต้องรับผิดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ผู้สมัครได้รับเชิญให้การือในเรื่องกติกา, ไซต์ และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาหรือเธอให้ไว้เพื่อการติดต่อยื่นใบสมัครได้เสมอ ผู้สมัครสละสิทธิในสิทธิเรียกร้องหรือการโต้เถียงใดๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกติกาที่ผู้จัดทำขึ้นอย่างใดๆ โดยชัดแจ้ง

11.2 โดยการยอมรับกติกานี้ ผู้สมัครตระหนักถึงข้อจำกัดในเรื่องอินเตอร์เน็ตในแง่ของการรักษาความปลอดภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเท็จจริงที่ว่าการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตถูกจำกัดในเรื่องความเชื่อถือได้ทางเทคนิคเท่านั้น

ผู้จัดจะพยายามให้ความพยายามทุกประการในการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สมัครอย่างมีประสิทธิผลและป้องกันเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัยใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลภายนอกที่ประสงค์ร้าย

ผู้สมัครสัญญาจะไม่แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าใช้งานของตนแก่บุคคลภายนอกและรับทราบว่า เป็นความรับผิดชอบของตนในการรักษาแฟ้มข้อมูลในท้องถิ่นด้วยตนเองในสื่อที่ใช้จัดเก็บข้อมูลของตน

ในการนี้ ไม่อ้างใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้จัดรับผิดตามพฤติการณ์ใดๆ

ข้อ 12 การหารือในเรื่องกติกา

สามารถหารือเรื่องกติกาได้อย่างอิสระทางออนไลน์ที่ https://startupper-of-the-year-challenge.total.com

อาจมีการร้องขอสำเนากติกานี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมีการชำระเงินคืนตามราคาไปรษณีย์ชั้นสองที่ใช้บังคับเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้จัดดังต่อไปนี้

173/5 อาคารเอเชียเซ็นต์เตอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ทั้งนี้ ยอมให้มีการร้องขอเงินคืนได้หนึ่งครั้งต่อผู้สมัครหนึ่งคน

ข้อ 13 จรรยาบรรณ, การปฏิบัติตามกฎหมาย, การต่อต้านคอร์รัปชั่น

ผู้จัดระลึกถึงพันธกิจของตนในการปฏิบัติตามกติกาในการต่อต้านสินบน, การฉ้อฉล และการละเมิดกฎหมายการแข่งขันและคาดหมายให้ผู้สมัคร, สมาชิกคณะกรรมการ, ผู้ให้การสนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนปฏิบัติตามพันธกิจเดียวกันนี้

13.1 ผู้สมัคร, สมาชิกคณะกรรมการ, ผู้ให้การสนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสัญญาจะแถลงให้ทราบถึงความขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันของเขาหรือของเธอ เช่น การมีอยู่ของสายใยครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดความขัดแย้งใดๆ ของใบสมัครของผู้สมัครรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

13.2 ผู้สมัคร, สมาชิกคณะกรรมการ, ผู้ให้การสนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนรับรองว่า ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันนี้ เขาหรือเธอตามที่ตนรู้อย่างดีที่สุดว่าบุคคลใดที่กระทำการในนามเขาหรือเธอไม่ได้ทำหรือเสนอและจะไม่ทำหรือเสนอการชำระเงิน, การให้สัญญา หรือผลประโยชน์อื่นใดก็ตามไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางสื่อกลางต่างๆ เพื่อการใช้หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐ (“ผู้รับผลประโยชน์”) หรือไม่ก็ตาม หากการชำระเงิน, ของขวัญ, การให้สัญญา หรือผลประโยชน์ใดนั้นมีหรืออาจมีวัตถุประสงค์ในการ (i) มีอิทธิผลต่อการกระทำการหรือการตัดสินใจของผู้รับผลประโยชน์ (ii) กระตุ้นให้ผู้รับผลประโยชน์นั้นดำเนินการหรือยับยั้งจากการดำเนินการกระทำการที่ผิดต่อภาระผูกพันตามกฎหมายของเขาหรือของเธอ (iii) การได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง หรือ (iv) กระตุ้นให้ผู้รับผลประโยชน์นั้นใช้อิทธิพลของเขาหรือของเธอในการได้รับการกระทำการหรืออิทธิพลในการตัดสินใจของหน่วยบริการสาธารณะ, หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจแห่งใด

ข้อ 14 การปฏิบัติตามบทลงโทษทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การแข่งขันนี้ต้องจัดการตามกฎหมายในเรื่องการควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับประเทศที่มีการแข่งขันเกิดขึ้น

ข้อ 15 การยอมรับกติกา

การเข้าร่วมการแข่งขันโดยการยื่นแฟ้มข้อมูลใบสมัครสื่อนัยว่ามีการยอมรับกติกานี้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อสงวน

ข้อ 16 ภาษาที่ใช้ในการแข่งขัน

เอกสารของผู้สมัคร รวมถึงเอกสารแนบต้องยื่นเป็น ภาษาไทย

การนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการจะต้องทำขึ้นเป็น ภาษาไทย

การไม่ปฏิบัติตามภาษีจะเป็นเหตุให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการแข่งขันนี้

ข้อ 17 กติกาเกี่ยวกับหลักฐาน

หลักฐานของการกระทำ รวมถึงการยอมรับกติกาของผู้สมัคร, ข้อเท็จจริง หรือการละเว้นกระทำการอาจทำขึ้นเป็นหลักฐานด้วยโปรแกรม, ข้อมูล, แฟ้มข้อมูล, การบันทึก, การดำเนินงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีลักษณะดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์, ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือบนสื่อดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้สร้างขึ้น, ได้รับ หรือเก็บรักษาไว้โดยผู้จัดโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงในระบบข้อมูลของผู้จัด ผู้สมัครสัญญาจะไม่โต้แย้งการยอมรับ, ความมีผลบังคับใช้ หรือคุณค่าในเชิงพิสูจน์ขององค์ประกอบที่มีลักษณะ, รูปแบบ หรือสื่อดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นตามบทบัญญัติกฎหมายใดๆ ก็ตาม ดังนั้น องค์ประกอบเช่นว่านั้นจะถือเป็นหลักฐานและหากทำขึ้นเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาคดีอื่นใด จะสามารถยอมรับได้, มีผลบังคับใช้ และอาจใช้อ้างอิงได้ในระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในลักษณะเช่นเดียวกัน, ตามเงื่อนไขเดียวกัน และมีคุณค่าในเชิงพิสูจน์เช่นเดียวกันกับเอกสารใดที่ร่างขึ้น, ได้รับ หรือเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 18 สิทธิเรียกร้อง

สิทธิเรียกร้องใดที่เกี่ยวกับการใช้กติกาหรือการตีความกติกานี้ต้องส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง Chanidapa.chummanee@total.com     

อย่างไรก็ดี ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องที่ผู้จัดถือว่าไม่เกี่ยวข้อง

ข้อ 19 ความเป็นอิสระ

การลงทะเบียนและการเข้าร่วมการแข่งขันจะไม่มีผลเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ใต้การบังคับบัญชาในระหว่างผู้จัดและผู้สมัครในลักษณะใดๆ

ข้อ 20 ความไม่มีผลบังคับใช้

ความไม่มีผลบังคับใช้ข้อใดหรือหลายข้อของกติกาเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความมีผลบังคับใช้ข้ออื่นๆ โดยเหตุประการใดก็ตาม 

ข้อ 21 กฎหมายที่ใช้บังคับ - ข้อพิพาท

เฉพาะกฎระเบียบภาษาไทยนี้เท่านั้นที่จะมีผลผูกพันและเป็นทางการและมีผลบังคับใช้เหนือกว่าฉบับที่ถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งหมด

กติกานี้จะต้องบังคับตามกฎหมายแห่ง ประเทศไทย โดยเด็ดขาดโดยให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องกฎหมายขัดกัน

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับกติกาหรือการแข่งขันจะต้องนำขึ้นต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ในการพิจารณาสภาพแห่งข้อพิพาท