Informacje Prawne/ Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej


Witamy na stronie internetowej https://startupper-of-the-year-challenge.total.com („Strona Internetowa”). Łączenie się ze Stroną Internetową jest równoznaczne z oświadczeniem, że zaznajomili się Państwo, rozumieją i wyrażają zgodę, bez ograniczeń lub zastrzeżeń na niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze Strony Internetowej i Politykę Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/pl/privacy Proszę pamiętać, że jeśli odwiedzają Państwo inne strony internetowe Grupy Total, inne ogólne warunki i polityki dotyczące ochrony danych osobowych mają zastosowanie do tych stron internetowych. Zaleca się, aby przeczytali Państwo uważnie ich informacje prawne.

POLAND
 1. Tożsamość

Spółka publikująca Stronę Internetową (zwana dalej „Spółką”):

TOTAL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-175) przy al. Jana Pawła II 80, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019835, o kapitale zakładowym 56.865.000 PLN, NIP 522-01-00-798, REGON 010013868.

Projekt techniczny i opracowanie strony internetowej:

SAS AGORIZE, kapitał w wysokości 71 146 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Paryża pod numerem 530 774 439, z siedzibą przy 34 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paryż, Francja.

Hosting:

Amazon Web Services, Copyright Agent/Amazon Web Services Amazon.com Dział Prawny 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 USA Strona internetowa: https://aws.amazon.com/

Spółki w ramach Grupy Total posiadają swój własny byt prawny i niezależny status prawny. Spółka publikująca Stronę Internetową należy do grupy Total. „Total” i „Grupa Total” są czasem stosowane na niniejszej Stronie Internetowej dla ułatwienia w przypadkach, gdy odniesienia są ogólnie czynione do TOTAL S.A. (spółka dominująca) i jej spółek zależnych oraz podmiotów powiązanych. Podobnie słowa „my”, „nas” i „nasz” są stosowane w odniesieniu do Spółki lub jakiejkolwiek Spółki Grupy Total ogólnie lub do tych, które pracują dla nich. Wyrażenia te są również stosowane w przypadkach, gdy identyfikowanie określonej spółki lub spółek nie służy żadnym pożytecznym celom. Nie można na podstawie tych określeń wyciągać wniosku, że Spółka TOTAL S.A. lub którakolwiek z jej spółek zależnych lub podmiotów powiązanych jest zaangażowana w działalność i zarządzanie jakąkolwiek inną spółką Grupy Total.


 1. Własność Intelektualna

2.1 Zasada:

Wszelkie informacje lub dokumenty (tekst, obrazy animowane lub statyczne, bazy danych, dźwięki, fotografie, know-how lub produkty cytowane) przechowywane na tej Stronie Internetowej jak również elementy stworzone na potrzeby Strony Internetowej i jej ogólna struktura stanowią własność Spółki lub spółek należących do Grupy Total lub też podlegają prawom do wykorzystania, powielania lub rozpowszechniania, które zostały im przyznane. Przedmiotowe informacje, dokumenty i elementy podlegają przepisom chroniącym prawa autorskie w zakresie, w jakim zostały publicznie udostępnione za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej. W odniesieniu do praw w zakresie własności intelektualnej nie została przyznana jakiejkolwiek stronie jakakolwiek licencja lub jakiekolwiek prawo inne niż prawo do wyświetlania Strony Internetowej. Powielanie dokumentów Strony Internetowej jest dopuszczalne wyłącznie jako informacje do użytku osobistego i prywatnego. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie kopii sporządzonych do innych celów jest formalnie zabronione i wymaga uprzedniej i oficjalnej zgody ze strony Spółki. We wszystkich przypadkach autoryzowane powielanie informacji przechowywanych na niniejszej Stronie Internetowej musi wiązać się z podaniem źródła informacji oraz stosownych odniesień do własności.

2.2 Znaki Wyróżniające

O ile nie uzgodniono inaczej, nazwy firm, logotypy, produkty i marki cytowane na tej Stronie Internetowej stanowią własność Spółki lub spółek należących do Grupy Total lub podlegają prawom do wykorzystania, powielania lub rozpowszechniania, które zostały im przyznane. Nie wolno ich wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Spółki.

2.3 Bazy danych

Spółka jest administratorem baz danych na Stronie Internetowej, a także Spółka jest właścicielem wszelkich udostępnianych baz danych. Nie wolno pozyskiwać lub ponownie wykorzystywać znaczącej jakościowej lub ilościowej części baz danych, w tym dla celów prywatnych.


 1. Obowiązki Użytkownika

3.1 Prawo do Korzystania z Informacji

EKażda osoba odwiedzająca Stronę Internetową udostępniająca informacje przyznaje Spółce wszelkie przenoszalne prawa dotyczące przedmiotowych informacji oraz upoważnia Spółkę do wykorzystania takich informacji udostępnianych przez osoby odwiedzające Stronę Internetową, które nie zostaną uznane za poufne. Niemniej jednak udostępniane informacje stanowią dane osobowe w rozumieniu obowiązującego prawa, co oznacza że zobowiązujemy się do przetwarzania rzeczonych informacji zgodnie z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/pl/privacy, która ma zastosowanie do tej Strony Internetowej.

3.2 Zgodność z Prawem

Każda osoba odwiedzająca niniejszą Stronę Internetową oświadcza również, że działa w sposób zgodny z niniejszymi środkami i przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

 • - Posiada zdolność i środki wymagane do uzyskania dostępu do Strony Internetowej i korzystania z niej.
 • - Sprawdziła, że stosowana konfiguracja IT nie zawiera żadnego wirusa oraz że jest w pełni funkcjonalna.
 • - Przyznaje Spółce i partnerom, jeśli ma to zastosowanie, prawo do wykorzystywania udostępnionych informacji (innych niż dane o charakterze osobowym).
 • - Musi zachować poufność i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo kodów i haseł dostępu, które Spółka może Państwu wysłać w celu zapewnienia dostępu do określonych sekcji. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia Państwa dostępu do Strony Internetowej w przypadku nieuprawnionego użycia lub prób nieuprawnionego użycia rzeczonego dostępu.

 1. Linki hipertekstowe

4.1 Aktywacja linków.

Spółka formalnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych, do których zapewnia linki. Linki te są oferowane użytkownikom niniejszej Strony Internetowej jako usługa. Prosimy o przeczytanie ogólnych warunków oraz polityki ochrony danych osobowych dla stron internetowych w celu zrozumienia stosowanych przez nie praktyk. Decyzja o skorzystaniu z linków jest podejmowana wyłącznie przez użytkowników Strony Internetowej. Możemy w dowolnym momencie zmodyfikować lub usunąć link na tej Stronie Internetowej.

4.2 Autoryzacja linku.

Jeśli pragną Państwo utworzyć hyperlink to niniejszej Strony Internetowej, należy uzyskać uprzednią pisemną zgodę od Spółki wykorzystując dane kontaktowe umieszczone na końcu niniejszego dokumentu.


 1. Informacje 

5.1 Information.

Informacje („Informacje”) dostępne na tej stronie internetowej są udostępniane w dobrej wierze.

TInformacje te uznaje się za prawidłowe w momencie publikowania ich na Stronie Internetowej. Jednakże Spółka nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Informacje są wyczerpujące lub dokładne. Państwo ponoszą wszelkie ryzyka wynikające z faktu, iż opierają się Państwo na Informacjach. Informacje są udostępniane pod warunkiem, że Państwo lub jakakolwiek inna osoba je otrzymująca może określić swoje zainteresowanie określonym celem przed skorzystaniem z nich. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opierania się na rzeczonych Informacjach, ich wykorzystania lub wykorzystania produktu, do którego się odnoszą.

Informacje nie zostaną uznane za rekomendację do wykorzystania informacji, produktów, procedur, sprzętu lub wzorów naruszających patent, prawo autorskie lub zarejestrowany znak towarowy. Spółka nie ponosi żadnej bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności w przypadku, gdy wykorzystanie Informacji narusza patent, prawo autorskie lub zarejestrowany znak towarowy.

Spółka oraz wszelkie bezpośrednio lub pośrednio posiadane przez nią spółki zależne lub podmioty powiązane oraz dowolna spółka należąca do Grupy Total kategorycznie odrzuca jakąkolwiek interpretację, która może porównywać treści dostępne na jej stronach internetowych do ofert zakupu lub zachęt do nabycia udziałów lub innych notowanych lub nienotowanych zbywalnych papierów wartościowych.

Nie udziela się żadnej bezpośredniej lub pośredniej gwarancji w odniesieniu do handlowego charakteru udostępnianych Informacji lub ich stosowności do określonego celu jak również produktów, do których rzeczone Informacje się odnoszą.

W żadnym wypadku Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania lub sprostowywania Informacji rozpowszechnianych w Internecie lub na jej sieciowych serwerach. Analogicznie Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub sprostowywania treści dostępnych na swojej Strony Internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

5.2 Dostępność .

Spółka nie gwarantuje, że Strona Internetowa będzie działać w sposób nieprzerwany lub że serwery zapewniające do niej dostęp będą działać i/lub strony zewnętrzne, do których prowadzą hiperłącza nie zawierają wirusów.


 1. Aktualizacje warunków korzystania ze Strony Internetowej i obowiązujące prawo 

Spółka może w dowolnym czasie dokonywać aktualizacji niniejszych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej. W związku z tym, zapraszamy Państwa do regularnego zapoznawania się z najnowszą wersją obowiązujących Warunków Korzystania ze Strony Internetowej. Niniejsze ogólne warunki korzystania ze Strony Internetowej podlegają przepisom obowiązującego prawa.


 1. Dane Kontaktowe 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego https://startupper.typeform.com/to/cvvOQr na stronie internetowej lub skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

Total Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa


 1. Informacje o autorze fotografii i filmu 

 © BETC