ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมาย/ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ https://startupper-of-the-year-challenge.total.com („“เว็บไซต์")”).โดยการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ท่านรับทราบว่า ท่านได้อ่าน, เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/th/privacy โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวน โปรดทราบว่า หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ ของกลุ่มบริษัทโททาลที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในเว็บไซต์เหล่านี้ที่แตกต่าง ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายอย่างรอบคอบ

ประเทศไทย
 1. ข้อมูลเฉพาะ

เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “บริษัท”): :

ชื่อบริษัท: บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่: 173/5 อาคารเอเชียเซ็นต์เตอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย ประเภทธุรกิจ: ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท, จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนการค้าและบริษัท: จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532119146 / จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/หมายเลขโทรศัพท์: ms-th.totalthailand@total.com / +6621636364-71 กรรมการผู้เผยแพร่: แอนโทนิโอ โฮเซ่ ดา คอสต้า มิรันดา

การออกแบบทางเทคนิคและการพัฒนาไซต์ทางอินเตอร์เน็ต:

Agorize. แซส อะกอไรซ์ ทุนจดทะเบียน 71 146€ จดทะเบียนกับทะเบียนการค้าและบริษัทกรุงปารีสเลขที่ 530 774 439 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 34 รือ ดู ฟาบอร์ก แซง อองตวน 75012 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Hเว็บโฮสติ้ง:

Aบริการเว็บอเมซอน ตัวแทนลิขสิทธิ์/บริการเว็บอเมซอน Amazon.com แผนกกฎหมาย 410 เทอร์รี่ อเวินว นอร์ธ ซีแอทเทิล รัฐวอชิงตัน 98109-5210 สหรัฐอเมริกา เว็บไซต์: https://aws.amazon.com/

บริษัทภาภายในกลุ่มบริษัทโททาลมีสถานที่ตั้งอยู่ตามกฎหมายและมีสถานะทางกฎหมายที่เป็นอิสระของตนเอง บริษัทที่เผยแพร่เว็บไซต์นี้เป็นของกลุ่มบริษัทโททาล “โททาล” และ “กลุ่มบริษัทโททาล” ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ในบางครั้งเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงที่บริษัท โททาล เอส.เอ. จำกัด (บริษัทโฮลดิ้ง) และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของบริษัททำขึ้นเป็นการทั่วไป ในทำนองเดียวกัน คำว่า “เรา” และ “ของเรา” ใช้อ้างถึงบริษัทหรือบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัทโททาลเป็นสำคัญและบริษัทที่ปฏิบัติงานให้แก่พวกเขา ถ้อยคำเหล่านี้ที่ใช้ในกรณีที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ในการบ่งชี้บริษัทหรือบริษัทต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจง ถ้อยคำเหล่านี้ไม่อาจอนุมานว่า บริษัท โททาล เอส.เอ. จำกัดหรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือแห่งใด ของบริษัทเกี่ยวข้องในธุรกิจและการบริหารจัดการของบริษัทอื่นใดในกลุ่มบริษัทโททาล


 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 หลักการ:

บรรดาข้อมูลหรือเอกสาร (ข้อความ, ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง, ฐานข้อมูล, เสียง, รูปภาพ, องค์ความรู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึง) ที่จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์และบรรดาองค์ประกอบที่สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์และโครงสร้างทั่วไปเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือบริษัทภายในกลุ่มบริษัทโททาลแห่งใดแห่งหนึ่งหรืออยู่ภายใต้บังคับของสิทธิในการใช้, ทำซ้ำ หรือสื่อต่อบุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น ข้อมูลนี้, เอกสารและสิ่งต่างๆ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ตราบเท่าที่ข้อมูลเช่นว่านั้นทำให้บุคคลทั่วไปสามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่มีการให้อนุญาตสิทธิหรือสิทธิใดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานอกเหนือจากที่เห็นในเว็บไซต์แก่คู่สัญญาฝ่ายใด โดยให้อนุญาตแต่เพียงการทำสำเนาเอกสารในเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและส่วนตัวเท่านั้น การทำสำเนาหรือการใช้สำเนาที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เป็นการต้องห้ามอย่างเป็นทางการและอยู่ภายใต้การให้อนุญาตจากบริษัทก่อนและอย่างเป็นทางการ การทำสำเนาข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ต้องอ้างถึงแหล่งที่มาและทำการอ้างอิงตามสมควรในเรื่องสิทธิทางทรัพย์สินในทุกกรณี

2.2 เครื่องหมายอัตลักษณ์

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด ชื่อบริษัท, สัญลักษณ์, ผลิตภัณฑ์และยี่ห้อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือบริษัทภายในกลุ่มบริษัทโททาลหรืออยู่ภายใต้บังคับของสิทธิในการใช้, ทำซ้ำ หรือแสดง/สื่อต่อบุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้น ท่านไม่อาจใช้สิ่งเช่นว่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

2.3 ฐานข้อมูล

บริษัทเป็นผู้ควบคุมฐานข้อมูลในเว็บไซต์และบริษัทเป็นเจ้าของฐานข้อมูลที่ทำขึ้นให้สามารถหาได้ ท่านไม่อาจคัดย่อหรือนำส่วนอันเป็นสาระสำคัญในเชิงคุณภาพหรือปริมาณกลับมาใช้ซ้ำ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว


 1. ข้อสัญญาของผู้ใช้

3.1 สิทธิในการใช้ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละคนที่ให้ข้อมูลให้สิทธิที่สามารถเปลี่ยนมือไปทั้งปวงที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทและให้อนุญาตบริษัทใช้สิทธิเช่นว่านั้น ข้อมูลที่ผู้เยี่ยมชมให้ไว้ถือว่าไม่เป็นความลับ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งหมายความว่า เราสัญญาว่าจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/th/privacy, ซึ่งใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้แต่ละคนรับรองอีกด้วยว่า เขาหรือเธอปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมายในปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • - มีความสามารถและวิธีการที่กำหนดไว้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และใช้สิ่งเหล่านั้น
 • - ได้ตรวจสอบว่า โครงแบบ IT ที่ใช้ไม่มีไวรัสใดๆ และว่าโครงแบบนั้นอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างเต็มที่
 • - ให้สิทธิในการใช้ข้อมูลที่มอบให้ (นอกเหนือจากข้อมูลที่มีลักษณะส่วนตัว) แก่บริษัทและคู่ค้าในกรณีที่ใช้บังคับ
 • - ต้องรักษาความลับและรับผิดในการใช้งานในภายหน้าและการรักษาความปลอดภัยรหัสและรหัสผ่านในการเข้าถึงต่างๆ ที่บริษัทอาจส่งให้ท่านเพื่อเข้าถึงส่วนที่เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านในกรณีที่มีการใช้งานเพื่อฉ้อฉลหรือพยายามในการใช้งานการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อฉ้อฉล

 1. การเชื่อมโยงหลายมิติ

4.1 การเปิดใช้การเชื่อมโยงต่างๆ

บริษัทปฏิเสธความรับผิดอย่างใดๆ ในส่วนของเนื้อหาในเว็บไซต์ที่บริษัทจัดหาการเชื่อมโยงต่างๆ อย่างเป็นทางการ การเชื่อมโยงดังกล่าวเสนอให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์นี้เป็นบริการอย่างหนึ่ง กรุณาปรึกษาเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติของข้อกำหนดเหล่านั้น ผู้ใช้เว็บไซต์เป็นผู้ทำการตัดสินใจใช้การเชื่อมโยงต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว เราอาจแก้ไขปรับเหลี่ยนหรือลบการเชื่อมโยงในเว็บไซต์นี้ก็ได้ในเวลาใดๆ

4.2 การให้อนุญาตเชื่อมโยง

หากท่านประเสงค์ที่จะสร้างการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ท่านต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในตอนท้ายของเอกสารนี้


 1. แจ้งอย่างเป็นทางการ

5.1 ข้อมูล

ข้อมูล ("ข้อมูล") ที่มีในเว็บไซต์นี้ให้ไว้โดยสุจริต

ข้อมูลนี้ถูกพิจารณาว่าถูกต้องเมื่อมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่า ข้อมูลนี้ครอบคลุมหรือถูกต้อง ท่านรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งปวงจากการพึ่งพิงข้อมูลของท่าน ข้อมูลนี้ให้ไว้โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับข้อมูลสามารถกำหนดส่วนได้เสียของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงก่อนการใช้งาน บริษัทจะไม่ยอมรับความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพิงข้อมูลดังกล่าว, การใช้งานข้อมูลหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ที่อ้างถึง

ข้อมูลไม่ถือมีการแนะนำให้ใช้ข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, อุปกรณ์ หรือสูตรที่ขัดต่อสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายจดทะเบียน บริษัทปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอย่างใดๆ ในกรณีที่การใช้มูลนั้นขัดต่อสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายจดทะเบียนใด

บริษัทและบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมทุกแห่งและบริษัทใดภายในกลุ่มบริษัทโททาลปฏิเสธการตีความอย่างใดที่อาจปรับเนื้อหาในเว็บไซต์ของตนในการซื้อคำเสนอหรือการยุยงให้ได้มาซึ่งซึ่งหรือหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในตลอดหลักทรัพย์อื่นๆ อย่างเด็ดขาด

ไม่มีการให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เกี่ยวกับข้อมูลที่มีลักษณะทางการค้าที่ให้ไว้หรือความเหมาะสมของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และผลิตภัณฑ์ที่ข้อมูลดังกล่าวอ้างถึง

บริษัทจะต้องไม่ดำเนินการปรับข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตหรือในเซิร์ฟเวอร์เว็บของตน ในทำนองเดียวกัน บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ของตนในเวลาใดๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

5.2. สภาพพร้อมใช้งาน.

บริษัทไม่รับประกันว่า เว็บไซต์จะทำงานโดยปราศจากการรบกวนหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่รับรองการเข้าถึงเว็บไซต์จะทำงาน และ/หรือ ไซต์ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงข้อความหลายมิติต่างๆ ที่อ้างอิงไม่มีไวรัส


 1. การปรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และกฎหมายที่ใช้บังคับ 

บริษัทอาจปรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ให้เป็นปัจุบันในเวลาใดๆ ก็ได้ ภายหลังจากนั้น ท่านสามารถเข้าถึงและอ้างอิงเงื่อนไขการใช้งานล่าสุดที่มีผลบังคับใช้เป็นประจำ เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ


 1. รายละเอียดการติดต่อ 

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ในเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป กรุณากรอกแบบการติดต่อ https://startupper.typeform.com/to/Vf9WAD ในเว็บไซต์หรือโดยการติดต่อข้างล่างนี้

ชื่อบริษัท: บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อแผนก: แผนกการตลาด ที่อยู่: 173/5 อาคารเอเชียเซ็นต์เตอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย ประเทศ: ประเทศไทย


 1. เครดิตรูปภาพและวิดีทัศน์  

 © BETC