Thông báo pháp lý / Điều khoản và điều kiện sử dụng chung


Chào mừng bạn đến với trang web https://startupper-of-the-year-challenge.total.com ("Trang web"). Bằng cách kết nối với Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận mà không giới hạn hoặc bảo lưu các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Chung này và Xin lưu ý rằng nếu bạn truy cập vào các trang web khác của Tập đoàn Total, các điều khoản và điều kiện chung và các chính sách liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khác sẽ áp dụng cho các trang web này. Vui lòng đọc kỹ các thông báo pháp lý của họ.

VIỆT NAM
 1. Nhận dạng

Công ty xuất bản Website (được gọi ở đây là “Công ty”):

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Total Việt Nam
Trụ sở chính: Lô số 3, Khu Công Nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Loại công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Viên với số vốn là 253.590.000.000 đồng
Tên tổ chức chủ sở hữu: Lubricants Vietnam Holding Limited
Mã số doanh nghiệp: 310676
Số điện thoại: 0613 543056
Người đại diện theo pháp luật: Ông Xavier Pinatelle

Thiết kế kỹ thuật và phát triển trang web internet:

SAS AGORIZE, với số vốn là 71 146 €, đã đăng ký với Cơ quan đăng ký Công ty và Thương mại Paris theo số . 530 774 439, có văn phòng đăng ký tại 34 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris, Pháp

Dịch vụ Hosting:

Các Dịch vụ Web của Amazon Đại lý bản quyền / Các Dịch vụ trang web Amazon Amazon.com Bộ phận Pháp lý 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 USA

Các công ty trong Tập đoàn Total có sự hiện diện pháp lý và tư cách pháp nhân độc lập của riêng họ. Công ty xuất bản trang web này thuộc về Tập đoàn Total. "Total" và "Tập đoàn Total " đôi khi được sử dụng trong Trang web này chỉ để thuận tiện khi tham chiếu thường nghĩa là TOTAL S.A. (công ty mẹ) và các công ty con và chi nhánh của nó. Tương tự như vậy, các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" được sử dụng để chỉ Công ty hoặc bất kỳ công ty nào của Tập đoàn Total nói chung hoặc cho những người làm việc cho họ. Những cách biểu đạt này cũng được sử dụng khi không có mục đích hữu dụng nào được đề cập bằng cách xác định danh tính một công ty hoặc các công ty cụ thể. Các cách biểu đạt này cũng không thể suy diễn rằng TOTAL S.A. hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào của nó có liên quan đến việc kinh doanh và quản lý của bất kỳ công ty nào khác của Tập đoàn Total.


 1. Sở hữu trí tuệ

2.1 Nguyên tắc:

Tất cả thông tin hoặc tài liệu (văn bản, hình động hay tĩnh, cơ sở dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, bí quyết hoặc sản phẩm được trích dẫn) được lưu trữ trên trang web cũng như tất cả các yếu tố được tạo cho Website và cấu trúc chung của nó thì hoặc là tài sản của Công ty hoặc các công ty trong Tập đoàn Total hoặc là được cấp quyền sử dụng, nhân bản hoặc truyền thông tới công chúng. Thông tin, tài liệu và các mục này này tuân theo pháp luật bảo vệ bản quyền khi chúng được cung cấp cho công chúng thông qua trang web này. Liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, không có sự cho phép hoặc bất kỳ quyền nào khác ngoài việc xem trang web đã được cấp cho bất kỳ bên nào. Việc sao chép tài liệu của Trang web chỉ được cho phép dưới dạng thông tin để sử dụng cá nhân và riêng tư. Bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng bản sao nào được thực hiện cho các mục đích khác đều bị cấm và tùy thuộc vào sự cho phép trước và chính thức của Công ty. Trong mọi trường hợp, việc sao chép được phép các thông tin được lưu trữ trong trang web này phải trích dẫn nguồn và đưa ra các tham chiếu đầy đủ về quyền sở hữu.

2.2 Nhãn hiệu đặc trưng

Trừ khi được quy định khác đi, các tên công ty, biểu trưng, sản phẩm và thương hiệu được nêu trên Trang web là tài sản của Công ty hoặc các công ty trong Tập đoàn Total hoặc Công ty được cấp quyền sử dụng, sao chép hoặc đại diện/truyền đạt ra công chúng. Bạn không được sử dụng chúng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

2.3 Cơ sở Dữ liệu

Công ty là người quản lý cơ sở dữ liệu trên Website và Công ty là chủ sở hữu của bất kỳ cơ sở dữ liệu nào có sẵn. Bạn không được trích xuất hoặc tái sử dụng một phần đáng kể về chất hay lượng của cơ sở dữ liệu, kể cả cho mục đích cá nhân.


 1. Các cam kết của người dùng

3.1 Quyền sử dụng thông tin

Mỗi khách truy cập trang Web cung cấp thông tin đều cấp cho Công ty mọi quyền chuyển nhượng liên quan đến thông tin này và cho phép Công ty sử dụng những thông tin đó. Thông tin được cung cấp bởi khách truy cập sẽ được xem là không bảo mật. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp là dữ liệu cá nhân theo quy định của luật hiện hành, có nghĩa là chúng tôi cam kết xử lý thông tin đã nói phù hợp với Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/vn/privacy, áp dụng cho trang web này.

3.2 Tuân thủ pháp luật

Mỗi khách truy cập trang web này cũng xác nhận rằng họ tuân thủ các biện pháp này và pháp luật hiện hành và cụ thể là:

 • - Có khả năng và phương tiện cần thiết để truy cập vào Website và sử dụng nó.
 • - Đã xác minh rằng cấu hình CNTT được sử dụng không chứa bất kỳ vi rút nào và nó đang hoạt động hoàn toàn bình thường.
 • - Cấp cho Công ty và các đối tác, khi cần, quyền sử dụng thông tin được cung cấp (không phải là dữ liệu có tính chất cá nhân).
 • - Phải giữ bí mật và do đó chịu trách nhiệm về việc sử dụng và bảo mật mã truy cập và mật khẩu mà Công ty có thể gửi cho bạn để truy cập các phần cụ thể. Công ty bảo lưu quyền đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web trong trường hợp sử dụng gian lận hoặc cố gắng sử dụng gian lận truy cập nói trên.

 1. Liên kết siêu văn bản

4.1 Kích hoạt liên kết

Công ty chính thức từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của các trang web mà nó cung cấp liên kết. Các liên kết này được cung cấp cho người dùng của trang web này như là một sự hỗ trợ. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện chung và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các trang web để hiểu quy định của nó. Quyết định sử dụng các liên kết là do người dùng Trang web tự quyết. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc xóa một liên kết trên trang web này bất kỳ lúc nào.

4.2 Cho phép Liên kết .

Nếu bạn muốn tạo một liên kết siêu văn bản đến trang web này, bạn phải có được sự cho phép bằng văn bản trước từ Công ty bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được cung cấp ở phần cuối của tài liệu này.


 1. thông báo chính thức 

5.1 Thông tin

Thông tin ("Thông tin") có sẵn trên trang web này được cung cấp với thiện chí.

Thông tin này được coi là chính xác khi được công bố trên Website. Tuy nhiên, Công ty không đại diện hay bảo đảm rằng Thông tin là toàn diện hoặc chính xác. Bạn chịu mọi rủi ro phát sinh từ sự phụ thuộc của bạn vào Thông tin. Thông tin được cung cấp trong điều kiện mà bạn hoặc bất kỳ người nào khác nhận được thông tin đó có thể xác định lợi ích của nó cho một mục đích cụ thể trước khi sử dụng. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thương phát sinh từ sự tin dùng Thông tin đã nêu, việc sử dụng hoặc sử dụng một sản phẩm mà thông tin đó đề cập đến.

Thông tin sẽ không được coi là một khuyến nghị sử dụng thông tin, sản phẩm, thủ tục, thiết bị hoặc công thức trái với một bằng sáng chế, bản quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký. Công ty từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý rõ ràng hoặc tiềm ẩn nào trong trường hợp sử dụng Thông tin trái với nhãn hiệu bằng sáng chế, bản quyền hoặc thương mại đã đăng ký.

Công ty và tất cả các công ty con hoặc công ty liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp và bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn Total đều từ chối bất kỳ giải thích nào có thể đồng hóa nội dung trang web của mình với các thư mời chào mua hoặc sự xúi giục mua cổ phiếu hoặc chứng khoán được niêm yết hoặc không niêm yết khác.

Không có sự bảo đảm rõ ràng hoặc ẩn ý nào được đưa ra liên quan đến bản chất thương mại của Thông tin được cung cấp hoặc sự phù hợp của nó cho một mục đích cụ thể cũng như các sản phẩm mà Thông tin nói đến.

Trong mọi trường hợp, Công ty không cam kết cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin được phổ biến trên Internet hoặc trên các máy chủ web của mình. Tương tự, Công ty có quyền sửa đổi hoặc chỉnh sửa nội dung của trang web của mình vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

5.2 Sự sẵn sàng.

Công ty không đảm bảo rằng Trang web sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn hoặc các máy chủ đảm bảo quyền truy cập vào nó hoạt động và/hoặc các trang web của bên thứ ba mà các liên kết siêu văn bản tham chiếu không chứa vi-rút.


 1. Cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web và luật hiện hành 

Công ty có thể cập nhật các Điều kiện sử dụng trang web này bất cứ lúc nào. Do đó, bạn nên thường xuyên tham khảo các Điều kiện sử dụng mới nhất đang có hiệu lực. Những điều kiện sử dụng chung của trang web này tuân theo các luật hiện hành.


 1. Chi tiết liên lạc 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản và điều kiện sử dụng chung, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ https://startupper.typeform.com/to/FNvmL9 trên trang web hoặc bằng chi tiết liên hệ bên dưới:

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Total Việt Nam Tên bộ phận: BP. Marketing Địa chỉ: Lầu 16, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Q1, TP. HCM Quốc gia: Việt Nam


 1. Tín dụng

 © BETC